top of page

Feasibility Study ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจเบื้องต้นด้วย 5 คำถาม

Updated: Jan 4



การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) เป็นกระบวนการที่ใช้ข้อมูลพื้นฐาน และการคาดคะเนอย่างเป็นระบบมาใช้ในการตัดสินใจว่าจะลงทุนในโครงการ หรือธุรกิจต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร โดยจะต้องนำปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภาพรวมการตลาด ข้อมูลทางเทคนิค ปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ แง่มุมการบริหารจัดการ ประเด็นทางสังคม และผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องใช้งานร่วมกับแผนธุรกิจที่มีรายละเอียดหลากหลายด้านประกอบกัน


สำหรับผู้ประกอบการมือใหม่ที่อยากประเมินความเป็นไปได้ของไอเดียทางธุรกิจที่มีอยู่เบื้องต้น ก่อนที่จะไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาความเป็นไปได้อย่างจริงจัง อาจเริ่มจากการตอบคำถาม 5 ข้อนี้ให้ได้ด้วยตัวเองก่อน



1) Market Feasibility - มีความต้องการในตลาดไหม

ความเป็นไปได้ในแง่การตลาด คือการศึกษาว่าไอเดียสินค้าหรือบริการที่คิดไว้ มีความต้องการในตลาดมากน้อยเพียงใด หากมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจริงก็ต้องเจาะลึกลงไปอีกว่าเป็นจำนวนความต้องการที่มากเพียงพอสำหรับการสร้างธุรกิจได้หรือไม่


2) Production Feasibility - ผลิตได้จริงไหม

ความเป็นไปได้ในเชิงการผลิต คือการศึกษากระบวนการในการผลิตสินค้า หรือการจัดการบริการนั้นขึ้นมา ว่าสามารถทำได้จริงหรือไม่ ศึกษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยวิเคราะห์จากทั้งในแง่มุมของคุณภาพ ราคา ปริมาณ และเวลาที่พอเหมาะพอดีกันกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย


3) Law & Regulation Feasibility - กฎหมายอนุญาตไหม

ความเป็นไปได้ในเชิงกฏหมาย คือการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดไว้แตกต่างกันในแต่ละประเทศ เพราะต่อให้ไอเดียล้ำสมัยก้าวหน้าเพียงใด แต่ไม่สามารถเข้ากับระเบียบข้อบังคับที่เป็นอยู่ได้ ก็อาจไปได้ไม่ไกลอย่างที่หวัง โดยควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ไปจนถึงกฎหมายของประเทศอันเป็นที่ตั้งของธุรกิจคู่ค้าและองค์กรที่จัดหาสินค้าและบริการ (Supplier)


4) Business Model Feasibility - รูปแบบการสร้างรายได้คืออะไร

ความเป็นไปได้และความเหมาะสมของรูปแบบการสร้างรายได้ และกำไรที่เหมาะสม วิเคราะห์หารูปแบบการสร้างรายได้ที่เหมาะสม เพราะทุกไอเดียธุรกิจจำเป็นต้องคำนึงถึงโครงสร้างทางการเงินที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปต่อและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง การเขียนแผนธุรกิจออกมาเป็นรูปธรรม จะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุน และช่วยทำให้มองเห็นภาพรวมของธุรกิจอย่างรอบด้าน


5) Financial Feasibility - คุ้มไหมที่จะลงทุน

ความเป็นไปได้ในทางการเงิน คือการประเมินจำนวนเงินลงทุนที่คาดว่าจะจัดสรรมาใช้ได้ ประเมินความเป็นไปได้ในการบริหารกระแสเงินสด อาจนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางตลาดและการผลิตมาใช้ประกอบเพื่อประเมินได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น หรือทดลองใช้ Financial Feasibility Canvas: FFC เครื่องมือส่วนต่อขยายที่ช่วยประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ เป็นกรอบคิดสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานการเงิน ช่วยให้ผู้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจได้อย่างมั่นใจ พัฒนาขึ้นโดย ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์ จากคณะบริหารธุรกิจ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ อาจารย์ด้านนวัตกรรม และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ วิทยาลัยการ​จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตามอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ FFC ได้ที่ https://www.neoacademy.pro/post/financial-feasibility-canvas



เมื่อตอบคำถามทั้ง 5 ข้อนี้ได้อย่างชัดเจน มั่นใจ พอมองเห็นความเป็นไปได้แล้วอย่าลืมปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อประเมินความเป็นไปได้อย่างถูกต้องอีกครั้ง หรือมาเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีอื่น ๆ ที่จะช่วยให้การสร้างธุรกิจใหม่ของคุณเกิดขึ้นได้จริงและเติบโตอย่างมั่นคง ในหลักสูตรการสร้างสรรค์และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจใหม่ Mini MBA - New Business Creation & Feasibility Analysis คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.neoacademy.pro/mini-mba-new-business-development


อ้างอิง


11,211 views0 comments

Comments


bottom of page