top of page

3S สู่การทำธุรกิจด้วย Data-Driven Culture


ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจซื้อมาขายไปแบบดั้งเดิมหรือธุรกิจล้ำสมัย ข้อมูลทั้งหลายที่เกี่ยวข้องก็สำคัญทั้งนั้น การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Culture) จึงเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการทำ Digital Transformation อย่างเต็มตัว ในเมื่ออนาคตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แต่ธุรกิจจำเป็นต้องประเมินอนาคต มองหาความเป็นไปได้อยู่เสมอ การนำข้อมูลมาใช้ช่วยในการตัดสินใจ เป็นฐานในการวางกลยุทธ์ เป็นสารตั้งต้นในการคิดค้นสิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพ


Millan Data Science Strategies แบ่งพื้นที่ของ Data-Driven Culture ออกเป็น 4 มิติ ซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้การทำงานภายในองค์กรขับเคลื่อนไปได้ แหล่งอ้างอิง: https://www.millanchicago.com/resources/heres-how-business-leaders-can-build-a-data-driven-culture-in-their-company


Human Resource Processes

การบริหารทรัพยากรที่ยากที่สุดคือทรัพยากรบุคคล แต่การนำข้อมูลมาใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ จะทำให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้าใจศักยภาพและความต้องการที่แตกต่างกันของพนักงานแต่ละคนได้อย่างละเอียด ตั้งแต่รับสมัครเข้าทำงาน แบ่งฝ่าย ประเมินผลงาน จัดโปรแกรมอบรม ตรวจจับปัญหาได้ก่อนที่จะลุกลาม ไปจนถึงวันสุดท้ายที่ร่วมงานกัน


Human Resource Capabilities

ความสามารถของคนในองค์กรที่จะพัฒนาระบบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลข้อมูลเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า ซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งพนักงานภายใน หรือเป็นฝ่ายสนับสนุนจากภายนอกที่มาช่วยดูแลข้อมูลโดยเฉพาะ ตามโจทย์ที่ตั้งไว้ของแต่ละธุรกิจ


Technology Processes

กระบวนการทางเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมและความปลอดภัยของข้อมูล จะเห็นได้ว่ามีข่าวเกี่ยวกับการแฮกข้อมูลหน่วยงานรัฐ หรือบริษัทยักษ์ใหญ่เพื่อนำไปขายในตลาดมืดอย่างต่อเนื่อง การมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมไปถึงนโยบายขององค์กรที่รักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงพนักงานจึงเป็นพื้นฐานสำคัญที่ไม่ควรละเลย


Technology Capabilities

ความสามารถของเทคโนโลยีที่จะรองรับการใช้งาน การจัดเก็บ และการจัดการข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรเองหรือการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมารองรับการใช้งานของลูกค้า เพราะเพียงแค่มียังไม่พอ แต่ต้องใช้งานได้เป็นอย่างดีด้วย
ตัดสินใจแบบ Data-Driven Culture

แหล่งอ้างอิง: https://bscdesigner.com/data-driven-decision.htm


อนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนั้นเต็มไปด้วยความซับซ้อนและความไม่แน่นอน การจะตัดสินใจลงทุนในธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน การตัดสินใจเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต่างไปจากเดิม หรือการวางแผนสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม จึงต้องอาศัยสารพัดข้อมูล จากทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภค ข้อมูลวิจัยทางการตลาด มูลค่าโดยรวมของตลาด


จากแผนภาพข้างต้น BSC Designer ได้วิเคราะห์ไว้ว่า การตัดสินใจโดยมี Data-Driven Culture มีอยู่ 7 ขั้นตอนเบื้องต้น ได้แก่ เข้าใจบริบท นิยามการวัดผล ชวนให้คนอื่นเห็นภาพ วางแผนปฏิบัติงาน ลำดับความสำคัญ ลงมือทำจริง วิเคราะห์ผลลัพธ์ สรุปบทเรียน วนเวียนเป็นวัฏจักรทำให้ข้อมูลเดิมกลายเป็นฐานของการตัดสินใจครั้งใหม่ไปเรื่อยๆ3S สเต็ปสู่การเปลี่ยนแปลง


1) ​​Signal รู้เรา รู้เขา เข้าใจอนาคต

การเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของบริบทรอบตัว และมองหาผลกระทบที่ส่งต่อกันเป็นทอด ๆ เทรนด์โลกที่ส่งผลถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่ส่งผลต่อห่วงโซ่การผลิต


ซึ่งต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรที่จะชี้ไปยังทิศทางที่ต้องการพาองค์กรไป และทำความเข้าใจ Data Literacy เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานจะเข้าใจความหมายของข้อมูล และรู้ว่าจะใช้ข้อมูลที่มีอย่างไรให้มีประโยชน์ต่อการทำงาน

2) Supply Chain & Business Model ปรับเข็มทิศธุรกิจ พิชิตใจลูกค้า

เมื่อเข้าใจข้อมูลอย่างรอบด้านแล้ว การค่อย ๆ ปรับเข็มทิศธุรกิจ พัฒนาโมเดลธุรกิจให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า เข้ากับบริบททางสังคม ซึ่งสิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยความเชื่อใจกันและกัน ระหว่างทุกภาคส่วนในองค์กร ตั้งแต่พนักงานไปจนถึงเจ้าของกิจการ ว่าจะร่วมกันสร้างข้อมูลที่ตรงไปตรงมา น่าเชื่อถือ ไม่ว่าจะสำหรับคนทำงานด้วยกัน หรือองค์กรที่เป็นคู่ค้า และแน่นอนว่าเมื่อเลือกทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ก็ต้องรู้จักเลือกข้อมูลที่ใช่ เพื่อที่จะได้ไม่ต้องกวาดทุกข้อมูลมาเก็บไว้โดยไม่ได้ใช้งาน
3) Strategy: เปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจรูปแบบใหม่

จากขั้นการวางแผน นำไปสู่การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการทำงาน ใช้ข้อมูลเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเต็มกำลัง ช่วยกำหนดทิศทางการตัดสินใจอย่างเต็มรูปแบบ แต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนไม่ใช่การทำเพียงครั้งเดียวแล้วจบ เป็นการทำงานระยะยาวที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงรู้จักเก็บข้อมูล รู้จักใช้ข้อมูล แต่ต้องนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกที่นำไปใช้งานต่อได้จริง และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวางระบบข้อมูลเผื่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต​​
ก้าวสู่โลกธุรกิจดิจิทัลอย่างมั่นใจ ไม่พลาดเทรนด์ใหม่ และหลักการสำคัญจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงเสียงจริงในหลักสูตรการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล Digital Business Management https://www.neobycmmu.com/mini-mba-digital-business-4แหล่งอ้างอิง

https://www.revealbi.io/blog/reveal-data-driven-decision-making2 views0 comments

Komentáře


bottom of page