top of page
White Page Header-04.png

CERTIFICATE OF INNOVATION MANAGEMENT

หลักสูตร CIM: Certificate of Innovation Management เป็นหลักสูตรที่
มุ่งเน้นการจัดการนวัตกรรมเพื่อธุรกิจและองค์กร ผ่านการอัปเดตความรู้ที่เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบันและพร้อมนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

NEW BANNER-05.png

สอนโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ

เรียนรู้ในรูปแบบ NEO Hybrid: ONLINE + ONSITE เรียนสดออนไลน์และ

ทำเวิร์กชอปในชั้นเรียน

new Syllabus Cover-01.png

หลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูล
สำหรับผู้นำนวัตกรรมรุ่นที่ 1

พัฒนาและบริหารธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด

Logo KMITL 2019 Final Update_Eng Landscape+sci-01.png
bottom of page