top of page
Cover-01.png

CERTIFICATE OF
INNOVATION MANAGEMENT

DATA ANALYTICS FOR
INNOVATIVE LEADERS

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้นำนวัตกรรม รุ่น 1

CIM (Certificate of Innovation Management)  
Data Analytics for Innovative Leaders

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับผู้นำนวัตกรรม รุ่น 1

live-02.png

เรียนสดออนไลน์ผ่าน ZOOM
วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น.

6292 [Converted]-02.png

เวิร์กชอปในชั้นเรียน 

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น.
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00 – 16:00 น.

รับประกาศนียบัตร Certificate of Innovation Management
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

หลักสูตรภายใต้ความร่วมมือของสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ NEO ACADEMY

 

Logo KMITL 2019 Final Update_Eng Landscape.png
24SCIRA_CC-1-01.png
LOGO NEO 2022-02.png
COURSE TABLE WEBSITE_DATA ANALYTICS-01.png
COURSE TABLE WEBSITE_DATA ANALYTICS-02.png
COURSE TABLE WEBSITE_DATA ANALYTICS-03.png
COURSE TABLE WEBSITE_DATA ANALYTICS-04.png
COURSE TABLE WEBSITE_DATA ANALYTICS-05.png
COURSE TABLE WEBSITE_DATA ANALYTICS-06.png
COURSE TABLE WEBSITE_DATA ANALYTICS-08.png
COURSE TABLE WEBSITE_DATA ANALYTICS-07.png
COURSE TABLE WEBSITE_DATA ANALYTICS-09.png
COURSE TABLE WEBSITE_DATA ANALYTICS-10.png

ปูพื้นฐานและแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับองค์กร

เรียนผ่าน Case Studies พร้อมฝึกวิเคราะห์ข้อมูลและสร้าง Data Dashboard

ให้คำแนะนำโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

COURSE TABLE WEBSITE_DATA ANALYTICS-11.png
COURSE TABLE WEBSITE_DATA ANALYTICS-12.png
COURSE TABLE WEBSITE_DATA ANALYTICS-13.png
COURSE TABLE WEBSITE_DATA ANALYTICS-14.png

พัฒนาและบริหารองค์กรด้วยการใช้ข้อมูลอย่างชาญฉลาด

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

Man Signing

ผู้จัดการ ผู้นำองค์กร

ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากข้อมูลหรือต้องการเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจ 

Image by Jason Goodman

ผู้ประกอบการ

ที่อยากเริ่มขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูล

Moving People

บุคคลทั่วไป

ที่สนใจเรียนรู้การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจ โดยไม่จำเป็นต้อง
มีพื้นฐานด้าน DATA มาก่อน 

เนื้อหาในหลักสูตร

เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรกับ 6 โมดูลการเรียนรู้  

Untitled-1-02.png
Info module-04.png

MODULE 1
พื้นฐานการใช้ข้อมูลขับเคลื่อนองค์กร

Introduction to Data-Driven Organization

เริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานความรู้เรื่อง “Data” สิ่งที่ต้องรู้ก่อนนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจ ทำความรู้จักกับข้อมูลแต่ละประเภท คำศัพท์และนิยามสำคัญเกี่ยวกับข้อมูล  สิ่งที่ต้องพึงระวังในการใช้ข้อมูลทางธุรกิจ และการจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

Info module-05.png

MODULE 2
การเก็บรวบรวมข้อมูลและเตรียมพร้อมข้อมูลก่อนนำไปใช้งาน

Data Collection & Preparation

การทำงานกับ Data ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มจากการมีข้อมูลที่ถูกต้องและพร้อมใช้งาน
ใน Module ที่ 2 จะได้เรียนรู้หลักการวางแผนเก็บและเตรียมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ทั้งการเก็บข้อมูลจากภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ พร้อมเรียนรู้การใช้เครื่องมือการเก็บข้อมูลต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital & Marketing Technology 

 

Info module-06.png

MODULE 3
การนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

Data Visualization & Presentation

เรียนรู้การนำข้อมูลทางธุรกิจมาทำ “Visualization” หรือแสดงผลเป็นภาพด้วยแผนภูมิ
ขั้นตอน Data Visualization เป็นขั้นตอนที่สำคัญก่อนลงมือวิเคราะห์ เพราะจะทำให้เห็นภาพรวมข้อมูล ความเชื่อมโยงของข้อมูล และเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น โดยผู้เรียนจะได้ฝึกทำการ Visualization ด้วยการสร้าง Data Dashboard จากโปรแกรม Google Data Studio

Info module-08.png

MODULE 4
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนองค์กร

Data Analysis for Organization

เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับธุรกิจ สถิติขั้นพื้นฐานที่ต้องรู้ก่อนเริ่มวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนในการเปลี่ยน “Data” เป็น “Insight” ที่นำใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ทางธุรกิจ
เมื่อจบ Module นี้ ผู้เรียนจะสามารถเลือกรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสมกับประเภทข้อมูลและจุดประสงค์ในการวิเคราะห์ได้

Info module-07.png

MODULE 5
จากข้อมูลสู่โอกาสและการนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

From Data to Opportunities

เรียนรู้การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในแต่ละส่วนของธุรกิจผ่านตัวอย่างกรณีศึกษา (case studies) ที่ขับเคลื่อนองค์กรโดยใช้ข้อมูลเป็นกลยุทธ์สำคัญ พร้อมเจาะลึกถึงเบื้องหลังความสำเร็จในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล โดย Module นี้จะทำให้ผู้เรียนได้เห็นแนวทางการใช้ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจที่หลากหลาย และได้ไอเดียใหม่ๆ ในการทำงานกับข้อมูล

Info module-09.png

MODULE 6
จากข้อมูลสู่การคาดการณ์อนาคต

From Data to Foresight

เรียนรู้แนวทางการทำงานกับข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และคาดคะเนความเป็นไปได้ในอนาคต กรณีศึกษาการทำ Foresight จากข้อมูลแต่ละประเภท แชร์ประสบการณ์และสอนโดยนักเศรษฐศาสตร์ด้าน Foresight Thinking

White Structure

COURSE   SYLLABUS

Syllabus Cover-01-02-01-01.png
ดาวน์โหลดรายละเอียด
และตารางเรียนหลักสูตร
Cosmetic Container
New certificate-01.png

CertificatE
of COMPLETION

จากสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ในหลักสูตร
Certificate of Innovation Management
Data Analytics for Business Leaders


 

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
(Certificate of Completion)

เมื่อเข้าเรียนอย่างน้อยร้อยละ 75
ของเวลาเรียนทั้งหมดและส่งมอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้สอนในหลักสูตร

เรียนกับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 

ประพัทธ์พงษ์ อุปลา 2_edited_edited.png

รศ. ดร.ประพัทธ์พงษ์ อุปลา
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมและการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) การออกแบบผังเมือง (Urban Planning) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)

บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล.png

ผศ. ดร.บุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล
ประธานสาขา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL)

จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์_edited.jpg

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ผู้ก่อตั้งชุมชน Marketing Tech Thailand Group และผู้เขียนหนังสือ The Age of Chief Marketing Technologist 2022: ผู้นำการตลาดพลิกโลก และหนังสือ Marketing Technology Trend 2022:
พลิกโลกการตลาดด้วยมาร์เทค 

จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์
ผู้เขียนหนังสือ
Marketing Technology Trend 2022

ชลธิชา แสงพันธุ์_edited.png

ชลธิชา แสงพันธุ์
ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการ
บริหาร บริษัท แอนะลิติสท์ จำกัด

ผู้บริหารบริษัทให้คำปรึกษาด้านการนำข้อมูลมาพัฒนาธุรกิจและการตลาด ช่วยเหลือองค์กรทุกขนาดในการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูล บริหารข้อมูล และนำข้อมูลมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท_edited.png

พุทธศักดิ์ ตันติสุทธิเวท
Data Research Manager
Wisesight

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาวิเคราะห์และปลดล็อคศักยภาพจนกลายเป็นข้อมูลที่มีคุณค่า สร้างประโยชน์ให้กับแบรนด์และเอเจนซี่ และเป็นเจ้าของพอดแคสต์ หมีเรื่องมาเล่า ที่พูดถึงเรื่องการใช้ดาต้าและ UX (Users Experience)

คุณอรรถพล ฟักน้อย_edited_edited.png

อรรถพล  ฟักน้อย
Founder & CEO
Dev Design Corner Co., Ltd.

วิศวกรที่ผันตัวเองมาเป็นนักการตลาดที่ใช้ข้อมูลในการทำงาน

เจ้าของหนังสือ Marketing Automation
มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรชั้นนำ และเป็นแขกรับเชิญในเวทีสัมนาการตลาดออนไลน์ทั้งในไทยและต่างประเทศ

05_เข้ม_อมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์_edited.png

อมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ 
CEO & Co-founder,
EasyPDPA

ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล Forbes 30 Under 30 Asia ปี 2018  หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง EasyPDPA  
ที่ให้คำปรึกษาด้าน PDPA ให้แก่บริษัทที่ได้รับรางวัล PDPA Compliance Award 2020 และอีกกว่า 40 บริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วนะชัย รัศมีพลังสันติ_edited.png

วนะชัย รัศมีพลังสันติ
Senior Account Executive
Mandala Marketing Technology

ผู้ให้คำปรึกษาด้านการใช้Social Listening Tools

ในการหา Insight และนำไปต่อยอดทางธุรกิจ
รวมถึงเป็นวิทยากรให้กับทางมหาวิทยาลัยต่าง
เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของนิสิต

hanseth2 (2)_edited.png

หาญเศรษฐ์ งามดำรงค์ยืนยง
Growth Marketing and
Analytics Consultant

ผู้เชี่ยวชาญด้านการนำข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ มีประสบการณ์ในบริษัท
E-Commerce Platform 
และบริษัทซอฟท์แวร์ระดับโลกอย่าง Canva

ตารางเรียน

เรียนแบบ ONLINE + ONSITE ที่คุณได้ฝึกทำจริงกับผู้เชี่ยวชาญ
พร้อมเอกสารประกอบการเรียนและวิดีโอย้อนหลัง
และทำเวิร์กชอปในชั้นเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ

 

Course Calendar-01-01-01.png
Course Calendar-01-01-02.png
calendar-05.png

Online Sessions เรียนสดออนไลน์

วันอังคาร เเละ วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น.

calendar-04.png

Onsite Workshop

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00 – 12:00 น.
วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9:00 – 16:00 น.

NEO HYBRID LEARNING

ONLINE + ONSITE
ผสมผสานการเรียนออนไลน์แบบ Interactive ผ่านโปรแกรม ZOOM
และเวิร์กชอปร่วมกันกับผู้เรียนและผู้สอนในคลาสแบบ Onsite

Untitled-1-02.png

Live Online Sessions

เรียนสดออนไลนผ่านโปรแกรม ZOOM 
สื่อสารกับผู้สอนและผู้เรียนได้แบบ Real-Time

Untitled-1-03.png

E-Learning - Prop Learn 

ทุกคลาสออนไลน์มีบันทึกวิดีโอ ผู้เรียนสามารถ
ดูย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนผ่านระบบเรียนออนไลน์ของ NEO ACADEMY

LINE_ALBUM_Workshop Day PM_1_๒๒๐๖๒๒.jpg

Onsite Workshop

ผสมผสานเวิร์กชอปในคลาสเรียนแบบ Onsite 
ผู้เรียนได้มีโอกาสทำเวิร์กชอป ลงมาทำจริง พร้อมกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆในคลาส 
โดยมีมาตรการพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

*หมายเหตุ: สถานที่สำหรับจัดการเรียน Onsite จะทำการแจ้งผู้เรียนอีกครั้ง

ลงทะเบียน DATA1

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 34,000 บาท


 

Corporate Package

สมัครตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป

31,500  บาท/ท่าน

Alumni Registration

สิทธิพิเศษ สำหรับศิษย์ปัจจุบันศิษย์เก่า 
NEO Academy และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

31,500  บาท/ท่าน

หมายเหตุ: ทุกหลักสูตรการอบรมสามารถลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 200%

 • 1) ผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน สามารถลงเรียนได้ไหม
  หลักสูตร Certificate of Innovation Management - Data Analytics for Business Leaders เป็นหลักสูตรที่ผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน สามารถเรียนได้ ในหลักสูตรจะมีการปูพื้นฐาน ตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ การใช้ข้อมูลสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจ การสร้าง Data Dashboard ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ ทางหลักสูตรจะมีการสรุปย่อทุกเรื่องสำคัญที่ต้องรู้ก่อนเริ่มวิเคราะห์ จนกระทั่งการแสดงผลข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้ เรียนแบบ STEP-BY-STEP ทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น
 • 2) หลักสูตรนี้แตกต่างจากการอบรมหลักสูตรวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ อย่างไร
  หลักสูตร Certificate of Innovation Management - Data Analytics for Innovative Leader เป็นหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีการปูพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งการนำข้อมูลไปใช้แบบครบกระบวนการ เน้นการนำไปปรับใช้ในธุรกิจได้จริงเพื่อให้ผู้นำองค์กร ผู้ประกอบการ สามารถวางแผนในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร ผ่านการเรียนจาก case studies และทำเวิร์กชอปวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลในคลาสเรียนผ่านเครื่องมือที่สามารถใช้ได้ง่าย โดยผู้ที่ไม่มีพื้นฐานการเขียน code ก็สามารถใช้งานได้ เช่น Google Data Studio ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ฟรีและมีประสิทธิภาพในการแปลผล เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจถึงกระบวนการได้อย่างแท้จริง
 • 3) รูปแบบการเรียนการสอนเป็นอย่างไร
  หลักสูตร Certificate of Innovation Management - Data Analytics for Business Leader ดำเนินการเรียนการสอนด้วยภาษาไทย รูปแบบการเรียนเป็นแบบ Hybrid Learning ผสมผสานการเรียนสด Online แบบ Interactive ผ่านโปรแกรม ZOOM และเวิร์กชอปร่วมกันกับผู้เรียนและผู้สอนในคลาสแบบ Onsite เพื่อการเรียนที่มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องการความสะดวก ปลอดภัย และยังได้ connection กับเพื่อนในคลาสด้วย
 • 4) มีโปรเจค หรือการบ้านให้ทำในแต่ละครั้งที่เรียนหรือไม่
  ในหลักสูตรนี้ มีโปรเจคให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis Project) และนำเสนอโปรเจคในวันสุดท้ายของหลักสูตร
 • 5) หากครั้งไหนติดธุระไม่สามารถมาเรียนได้ มีวิดีโอย้อนหลังให้ดูหรือไม่
  ทางสถาบันฯ มีบันทึกวิดีโอในทุกครั้งที่ทำการสอนทั้งในรูปแบบเรียนสด online หรือแบบ onsite หากผู้เรียนติดธุระไม่สามารถมาเรียนได้ครั้งใด ก็สามารถเรียนผ่านวิดีโอย้อนหลังได้ (วิดีโอย้อนหลังมีอายุ 30 วันหลังจากวันจบหลักสูตร)
 • 6) เกณฑ์ในการรับประกาศนียบัตร เป็นอย่างไร
  ผู้เรียนหลักสูตร Certificate of Innovation Management - Data Analytics for Business Leader จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อเข้าเรียนในคลาสไม่ต่ำกว่า 75% ของจำนวนเรียนทั้งหมด และส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • 7) ติดต่อขอใบเสนอราคา หรือออกใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จในรูปแบบบริษัทหรือองค์กรได้ไหม
  กรณีต้องการออกใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ สามารถออกให้ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Phone: 092-916-4265 ฝ่ายการศึกษา NEO ACADEMY Line: @neoacademy กรณีต้องการออกใบเสร็จในรูปแบบบริษัท สามารถกรอกข้อมูลการออกใบเสร็จได้ในขั้นตอนของการลงทะเบียน
 • 8) หลักสูตรสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่
  หลักสูตร Certificate of Innovation Management - Data Analytics for Business Leader ของสถาบัน NEO ACADEMY สามารถนำไปลดหย่อนภาษีนิติบุคคลได้ 200%
 • 9) ช่องทางการชำระเงิน และช่องทางการส่งหลักฐานการโอนเงิน
  หลังการลงทะเบียน จะมีอีเมลส่งรายละเอียดการชำระเงินให้ท่าน โดยท่านสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ผ่านการโอนเข้าบัญชีด้านล่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี: พรอพอทูนิตี้ จำกัด / ออมทรัพย์ / สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ เลขที่บัญชี: 416-125835-4 และหลังจากการโอนเรียบร้อย กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่ Email: sales@neoacademy.pro LINE: @neoacademy

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 092-916-4265 ฝ่ายการศึกษา NEO Academy

unnamed.png
facebook-flat-vector-logo.png
bottom of page