Slidebar_PM 3-13.png

หลักสูตรเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ การจัดการโครงการ

Specialization Course
Project Management 

หลักสูตรเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญการจัดการโครงการ 

เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 13.00 - 17.00น. 
 

เรียนวันที่ 5 - 26 มีนาคม 2564
 

เรียนสดออนไลน์แบบ Interactive สื่อสารออนไลน์กับคณาจารย์และผู้เรียนแบบ Real Time 
 

รับประกาศนียบัตร จาก NEO Academy วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Final Call Discount ลงทะเบียนภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 13,500 บาท (จากค่าลงทะเบียนปกติ 15,000 บาท)

COURSE OVERVIEW

Project Management Principle

เข้าใจหลักสำคัญ
ในการบริหารโครงการ

Project Management Plan

สร้างแผนการบริหารโครงการ
เพื่อสื่อสารกับทีมและผู้เกี่ยวข้อง

 Live Online Class
+ Recorded Video

เรียนสดออนไลน์แบบ
Real-Time Communication
พร้อมดูวิดีโอย้อนหลัง

 

Certificate Program 

รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

millennial-group-young-businesspeople-as

Specialization Course
Project Management (Live Online Class)

ผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่กระบวนการแรกเริ่มในการวางแผนโครงการไปจนถึงจบโครงการ ได้แก่ การวางแผน การดำเนินงาน การมอบหมายงานและบริหารงานในแต่ละส่วนของโครงการ
การบริหารงบประมาณและทรัพยากร การทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มเพื่อบริหาร การติดตามความคืบหน้าของโครงการ และการรายงานผลการดำเนินงาน

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

 1. ผู้จัดการ ที่ต้องการเรียนรู้หลักการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

 2. พนักงานบริษัท ที่กำลังก้าวเป็นผู้จัดการ

  และต้องเรียนรู้การบริหารโครงการ

 3. ผู้ประกอบการ ที่ต้องการบริหารโครงการ
  โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด

 4. บุคคลทั่วไป ที่สนใจในพัฒนาทักษะการบริหารโครงการ

Online Live Class
เรียนสดออนไลน์เสมือนในคลาสเรียน

พร้อมดูวิดีโอย้อนหลัง และดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนผ่าน Google Classroom

Course Introduction
แนะนำ
หลักสูตรเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญการจัดการโครงการ 

เรียน 4 Modules 
หลักการบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

MODULE 1
Introduction to Modern Project Management
แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโครงการสมัยใหม่ 

เรียนรู้พื้นฐานการบริหารโครงการ เข้าใจวงจรของการจัดการโครงการ และเรียนรู้กลยุทธ์องค์กร
เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายของโครงการ 

Lessons

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการโครงการและวงจรชีวิตของโครงการ 

 • กลยุทธ์องค์กร เป้าหมายของการบริหารโครงการ และการจัดการโครงการ 

MODULE 2
Planning for Success 
การวางแผนโครงการเพื่อความสำเร็จ

เรียนรู้การจัดโครงสร้างของการบริหารโครงการ วิธีการแบ่งงานให้เป็นสัดส่วนเพื่อการบริหาร
อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเรียนรู้การวางแผนโครงการด้วยการใช้เครื่องมือต่างๆ  

Lessons

 • การจัดโครงสร้างของโครงการ (Project Organization)

 • Network Diagram, Critical Path Analysis และ Gantt Chart (ส่วนที่ 1) 

MODULE 3
Implementing and Monitoring
การดำเนินงานโครงการตามแผน และการติดตามความคืบหน้า 

จากแผนสู่การลงมือทำจริง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการบริหารการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ การติดตามความคืบหน้าของโครงการ และการใช้แอพพลิเคชันและซอฟต์แวร์สมัยใหม่

Lessons

 • Network Diagram, Critical Path Analysis และ Gantt Chart (ส่วนที่ 2) 

 • การติดตามความคืบหน้าโครงการ (Project Monitoring) 

MODULE 4
Summarizing and Closing 

การประเมินผลการดำเนินการโครงการ และการปิดโครงการ 

เรียนรู้กระบวนการประเมินผลโครงการ แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมกระบวนการสรุปผลโครงการ ปิดโครงการ
และรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมเรียนรู้กรณีศึกษาตัวอย่างจากองค์กรชั้นนำ 


Lessons

 • การประเมินผลการดำเนินการโครงการ 

 • การจัดการความรู้

 • การสรุปและปิดโครงการ

ผู้สอนในหลักสูตร 

ดร.สาวิตรี สันติพิริยพร

อาจารย์พิเศษ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ
และการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

Download Syllabus Website_PM-01.png

COURSE   SYLLABUS

ดาวน์โหลดตารางเรียน
 

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร

Final Call Discount
ลงทะเบียนภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 13,500 บาท 

Corporate Package

สมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป

13,100 บาท/ ท่าน

สิทธิพิเศษ สำหรับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
NEO Academy, CMMU และมหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียนพิเศษ

14,250 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

092-916-4265 ฝ่ายการศึกษา NEO Academy

unnamed.png
facebook-flat-vector-logo.png

NEO ACADEMY 

BY COLLEGE OF MANAGEMENT 

MAHIDOL UNIVERSITY

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400


Contact
Phone: 092-916-4265
Email: sales@neobycmmu.com
Line: @neobycmmu (have @ at the front)

 

 • Facebook
Blockdit.png
 • YouTube