top of page

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท พรอพอทูนิตี้ จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านที่ติดต่อมายังบริษัททราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ติดต่อมาใช้บริการของบริษัท ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อท่านติดต่อมายังบริษัท ส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ประสานงาน และ/หรือการให้บริการจากบริษัทให้แก่ท่าน บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

บริษัท พรอพอทูนิตี้ จำกัด (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ท่านที่ติดข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทประมวลผล
บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จากหลายช่องทาง ดังนี้ 

(1)     ได้รับโดยตรง จากการติดต่อสื่อสารระหว่างบริษัทและท่าน 
(2)    ได้รับทางอ้อมจากการอ้างอิงจากบุคคลอื่น ซึ่งท่านอาจให้ความยินยอมให้บุคคลดังกล่าวเปิดเผยส่งต่อข้อ มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ บริษัท หรือ 
(3)      เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติด้วยระบบ เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือใช้บริการต่าง ๆ ของบริษัท


ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ ได้แก่ 
(1)     ชื่อนามสกุล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องของท่าน หรือของตัวแทนของท่าน (ในกรณีที่ท่านติดต่อมาในนามของนิติบุคคล) ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเอกสารการแสดงตนของท่าน 
(2)     ข้อมูลการติดต่อ อาทิ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูล Social Media Account 
(3)     ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ  ที่ท่านอาจให้แก่บริษัทระหว่างการติดต่อสื่อสาร เช่น ข้อมูลเรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม ข้อมูลความสนใจ หรือข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่อาจระบุตัวตนของท่านได้ซึ่งท่านให้แก่ บริษัท โดยตรงผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ  
(4)    กรณีการติดต่อผ่าน Website อาจรวมถึงข้อมูลทางเทคนิคของท่าน ได้แก่  IP Address, Cookies รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นของท่าน


วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
(1)     เพื่อการจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อมายังบริษัท เช่น เพื่อการตอบคำถาม การส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านร้องขอและต้องการ การจัดการข้อร้องเรียน หรือการตอบรับความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ท่านให้แก่บริษัทโดยตรง ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานต่อเนื่องไปจนถึงการให้บริการ การจัดทำสัญญาการให้บริการ และ/หรือการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ที่บริษัทและท่านอาจตกลงและจัดทำระหว่างกันต่อเนื่อง  
(2)    เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่บริษัทอาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำเอกสารบัญชี และภาษีสำหรับการให้บริการใด ๆ ที่บริษัทอาจให้ แก่ท่าน
(3)    เพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการที่บริษัทจะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของท่านให้ดีขึ้น ซึ่งบริษัทอาจรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการควบคุม การรับประกันคุณภาพ การวิเคราะห์การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องของบริษัท รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝึกอบรมพนักงาน หรือการวางแผนการให้ปรับปรุงการให้บริการในอนาคต
(4)    เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ในกรณีที่อาจเกิดข้อพิพาท ระหว่างท่านและบริษัท ไม่ว่าในลักษณะใด และ
(5)    กรณีที่บริษัทอาจได้รับความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงจากท่าน เช่น เพื่อการติดต่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ บริษัทจะประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 
ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นทั้งหมด บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา ดังนี้ 

(1)    สำหรับการประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์การให้บริการ การจัดทำสัญญา และ/หรือการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญา บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ให้บริการแก่ท่าน 
(2)    สำหรับการประมวลผลข้อมูล ด้วยวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
(3)    สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือการปรับปรุงการให้บริการ  บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเท่าที่บริษัทอาจ มีความจำเป็นทางธุรกิจ โดยรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลเกินสมควร
(4)    สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการปกป้องและต่อสู้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตลอดอายุความที่เกี่ยวข้อง และ
(5)    กรณีที่ท่านให้ความยินยอมแก่บริษัท ในการประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ บริษัทจะประมวล ผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่้านจะถอนความยินยอม

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย ยกเว้นเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการ ให้แก่ กลุ่มบุคคลดังนี้ 
(1)    การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนบริษัทในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงที่ปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทจะส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หรือ 
(2)     กรณีที่บริษัทอาจอยู่ภายใต้บังคับคำสั่งหรือคำพิพากษา ของหน่วยงานราชการ บริษัทอาจมีความจำเป็นในการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าว


บริษัทรับประกันการจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะตามความเหมาะสม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 


สิทธิของเจ้าของข้อมูล บริษัทเคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่อบริษัท เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่ (1) สิทธิในการถอนความยินยอม (2) สิทธิในการขอเข้าถึง (3) สิทธิในการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) สิทธิในการขอปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง (5) สิทธิในการขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (6) สิทธิในการขอโอนถ่ายข้อมูลที่เก็บบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถ่ายโอนได้ง่าย รวมถึงการโอนถ่ายไปให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (7) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็น (8) สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว และ (8) สิทธิในการร้องเรียนได้ 


ข้อมูลติดต่อบริษัท
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ที่อยู่:    111/41 ซ.นวมินทร์ 111 ถ.นวมินทร์ แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
อีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์: contact@proportunity-th.com / 0891554788

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการใช้คุกกี้

บริษัท พรอพอทูนิตี้ จำกัด (“บริษัท”) มีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้ในการทำงานหลายส่วนของเว็บไซต์เพื่อรับประกันการให้บริการของเว็บไซต์ที่จะอำนวยความสะดวกในการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน โดยบริษัทรับประกันว่าจะใช้คุกกี้เท่าที่จำเป็น และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลของท่านโดยสอดคล้องกับกฎ หมายที่เกี่ยวข้อง และจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีการใช้คุกกี้บางประเภทที่อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก ทั้งนี้ เมื่อท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ บริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและตกลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาที่บริษัทเห็นสมควร โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์นี้

ประเภทและวัตถุประสงค์การใช้คุกกี้ของบริษัท บริษัทมีความจำเป็นต้องใช้คุกกี้หลายประเภทเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป
โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้

1.     Strictly Necessary Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อการทำงานให้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ
2.     Functionality Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่จดจำสิ่งที่ผู้ใช้บริการเลือกหรือตั้งค่าบนเว็บไซต์ เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้ ภาษา ฟ้อนต์ และรูปแบบการนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการเฉพาะบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการได้มากขึ้นตามการตั้งค่าที่เลือกไว้
3.     Performance Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ประเมินประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละส่วนของเว็บไซต์ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทดังกล่าวอาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก และ
4.     Advertising Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ประเภทที่ใช้เพื่อการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้อาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการภายนอก


สำหรับคุกกี้ประเภทอื่นนอกเหนือจาก Strictly Necessary Cookies หากได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัทจะใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะที่ได้ระบุไว้


สิทธิของเจ้าของข้อมูล บริษัทรับทราบ และเคารพสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลตามกฎหมาย โดยเฉพาะสิทธิถอนความยินยอมได้ทางหน้าเว็บไซต์ และท่านสามารถลบการตั้งค่าคุกกี้บน Browser ของตนเองได้เช่นกัน หรือหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อบริษัทได้ที่: 0891554788 หรืออีเมล contact@proportunity-th.com

bottom of page