top of page

R.I.S.E.S กระบวนการเรียนเพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจในหลักสูตร Executive Program ของ NEO Academy ที่เน้นการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ ได้มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่โดยเฉพาะ ที่ชื่อว่า “R.I.S.E.S: Make Opportunity Rises” เป็น กระบวนการเรียนแบบผสม (Blended Learning Process) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจใหม่ได้ครบทุกมิติ ประกอบด้วยการเรียนรู้ 5 รูปแบบหลัก อันได้แก่


1. R: Recognition เรียนรู้เพื่อให้เห็นโอกาสใหม่ ทำการเรียนผ่าน Forum, Discussion และ Expert Keynote จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้เชี่ยวชาญ โดยนำ Insight ของแต่ละอุตสาหกรรมมาวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นโอกาสใหม่


2. I: Ideation เรียนรู้เพื่อสร้างไอเดียใหม่ ผ่านกระบวนการคิดและเทคนิคสร้างสรรค์ เช่น การใช้เทคนิค Pattern Recognition และ การสร้างไอเดียใหม่ด้วยการ Connect the dot เป็นต้น

3. S: Socialization เรียนรู้ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและธุรกิจ โดยทำการเรียนผ่าน Business Talk, Business Networking และ Business Sharing Session จากผู้นำในอุตสาหกรรม


4. E: Experiential Learning เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำการเรียนผ่าน Field Trip, Company Visit และ Action Based Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง เข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคและเทรนด์ตลาดในยุคปัจจุบัน


5. S: Sharing ยิ่งแชร์กัน ไอเดียทางธุรกิจยิ่งขยายมากขึ้น เป็นการเปิดพื้นที่พิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมลงทุนในไอเดียใหม่และต่อยอดงานวิจัย ผ่าน Idea Shopping & Investing อีกทั้งยังกระตุ้นให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิคอยให้คำแนะนำ

35 views0 comments

Comments


bottom of page