top of page

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัว NEO หลักสูตรเพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวหลักสูตรระยะสั้น NEO สำหรับผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจให้ตอบรับกับโลกยุคใหม่ที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผ่านโมเดลเรียนรู้ R.I.S.E.S. ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดไอเดียและสร้างต้นแบบธุรกิจตั้งแต่ในห้องเรียน


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพล วีราสา รองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ขณะนี้เศรษฐกิจใหม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทย ตั้งแต่การก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจอายุยืน (Longevity Economy) เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) และเศรษฐกิจงานไม่ประจำ (Gig Economy) เป็นความท้าทายของภาคการศึกษาที่จะออกแบบการศึกษาอย่างไร ที่สามารถจับและสร้าง “โอกาสใหม่ทางธุรกิจ” จากเศรษฐกิจใหม่ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ เพื่อให้ภาคธุรกิจทั้งขนาดเล็กและใหญ่สามารถนำเสนอสินค้าและบริการให้ตอบรับกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตต่อไปได้อย่างไม่สะดุด


หลักสูตร NEO (New Education for Opportunity) จึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นการศึกษาใหม่ สำหรับโลกใหม่ และสำหรับโอกาสใหม่ โดยในหลักสูตรระยะสั้นของ NEO มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้แบบใหม่โดยเฉพาะ ที่ชื่อว่า “R.I.S.E.S: Make Opportunity Rises” เป็นกระบวนการเรียนแบบผสม (Blended Learning Process) เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นโอกาสทางธุรกิจจากการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึ้นของเศรษฐกิจใหม่ได้ครบทุกมิติ ประกอบด้วยการเรียนรู้ 5 รูปแบบหลัก อันได้แก่

1. R: Recognition เรียนรู้เพื่อให้เห็นโอกาสใหม่ ทำการเรียนผ่าน Forum, Discussion และ Expert Keynote จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้เชี่ยวชาญ โดยนำ Insight ของแต่ละอุตสาหกรรมมาวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นโอกาสใหม่ 2. I: Ideation เรียนรู้เพื่อสร้างไอเดียใหม่ ผ่านกระบวนการคิดและเทคนิคสร้างสรรค์ เช่น การใช้เทคนิค Pattern Recognition และ การสร้างไอเดียใหม่ด้วยการ Connect the dot เป็นต้น 3. S: Socialization เรียนรู้ผ่านการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและธุรกิจ โดยทำการเรียนผ่าน Business Talk, Business Networking และ Business Sharing Session จากผู้นำในอุตสาหกรรม 4. E: External Learning เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทำการเรียนผ่าน Field Trip, Company Visit และ Action Based Learning เพื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสประสบการณ์ตรงด้วยตนเอง เข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคและเทรนด์ตลาดในยุคปัจจุบัน 5. S: Sharing ยิ่งแชร์กัน ไอเดียทางธุรกิจยิ่งขยายมากขึ้น เป็นการเปิดพื้นที่พิเศษ เพื่อให้ผู้เรียนได้ร่วมลงทุนในไอเดียใหม่และต่อยอดงานวิจัย ผ่าน Idea Shopping & Investing อีกทั้งยังกระตุ้นให้ผู้เรียนได้นำเสนอผลงานโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิคอยให้คำแนะนำ

หลักสูตรแรกของ NEO ที่กำลังจะเปิดรับสมัครเร็วๆนี้ คือ หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจจากสังคมอายุยืน (Business Opportunity Creation in Longevity Society) สำหรับผู้ที่สนใจสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากสังคมอายุยืนในแต่ละอุตสาหกรรม เช่น สุขภาพ อาหารและเครื่องดื่ม ที่อยู่อาศัย การเงิน ไลฟ์สไตล์ และการสร้างงานสำหรับผู้สูงอายุ ร่วมสัมผัสประสบการณ์ตรงในการสร้างธุรกิจสำหรับสังคมอายุยืน พร้อมวิเคราะห์และสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจสำหรับสังคมอายุยืน โดยเป็นหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม – 2 พฤษภาคม 2563 ทำการเรียนการสอนทุกวันเสาร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของหลักสูตรและสมัครเรียนได้ที่

Facebook: NEO By CMMU142 views0 comments

コメント


bottom of page