top of page
Cover-09.png
NEO LOGO-11.png

LEARNING & GROWING
WITH NEO INTERN PROGRAM

โครงการนักศึกษาฝึกงาน

CMMU-Mahidol-EN.png
Logo KMITL 2019 Final Update_Eng Landscape.png
24SCIRA_CC-1-01.png
unnamed_edited.jpg
LOGO PROPORTUNUTY SYMBOLIC-01.png

LEARNING & GROWING WITH NEO INTERN PROGRAM 

NEO ACADEMY สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำ อาทิเช่น วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (College of Management, Mahidol University) และสำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อจัดโครงการหลักสูตรระยะสั้น NEO ACADEMY หลักสูตรสำหรับวัยทำงานและผู้บริหาร ที่ต้องการ Upskills และสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจ

โครงการ Learning& Growing with NEO INTERN PROGRAM เป็นโครงการฝึกงาน เพื่อส่งเสริมให้นิสิต/นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และเสริมสร้างประสบการณ์ทำงานผ่านการทำงานจริง  โดยเน้นให้นำเอาวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้ศึกษานั้น นำมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจกับเหตุการณ์ที่พบเจอและฝึกการสังเกต

happy-young-asian-businessmen-businesswomen-meeting-brainstorming-ideas.jpg

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

 • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือปีที 4 (หรือปีสุดท้าย)
  จากทุกสถาบัน สาขาวิชาตามที่บริษัทที่กำหนด

  • สาขานิเทศศาสตร์

  • สาขาการบริหาร/ การจัดการอีเวนท์

  •  สาขาการตลาด

 • เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

 • สามารถฝึกงานได้อย่างต่อเนื่อง และยินดีเข้าร่วม
  กิจกรรมต่างๆ กับบริษัท

 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี เข้ากับคนง่าย แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 • มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ

 • ประสานงานกับบุคคลต่างๆ ได้ดี

 • เป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมีทัศนคติที่ดีต่องาน

 • มีความสนใจเกี่ยวกับด้านการศึกษา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. Digital Marketer

รับผิดชอบเรื่อง Digital Marketing สำหรับงานประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆของ NEO ACADEMY บน Social Media Platforms ต่างๆของสถาบันฯ
ดูแลสื่อ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram etc.


2. Live Streaming & Production

ดูแลภาพและเสียงของคอร์สเรียนออนไลน์ โดยใช้ระบบถ่ายทอดจาก OBS ไปยังระบบ Zoom

เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ (กล้อง ไฟ ระบบเสียง software ต่างๆ)

ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ดูแลผู้เรียน การอำนวยความสะดวกผู้สอนและผู้เรียนในด้านเทคนิค

ดูแลการถ่ายทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆของสถาบันฯ

 

3. Project Coordinator

เตรียมความพร้อมและประสานงานก่อนการจัดงาน/ การเรียนการสอนในแต่ละครั้ง

ช่วยดูแลและประสานงานระหว่างวิทยากร และผู้เรียนในการประสานงานตารางเรียนของหลักสูตร

สนับสนุนและประสานงานข้อมูลให้แก่วิทยากร รวมทั้งให้ความช่วยเหลือวิทยากรในการทำกิจกรรมหรือ Workshop

วิธีการสมัคร

 1. ส่งประวัติส่วนตัว (CV) ในรูปแบบ MS-Words หรือ PDF เท่านั้น โดยตั้งชื่อไฟล์ CV_Name Surname_University

 2. ส่งสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript) ในรูปแบบ PDF เท่านั้น โดยตั้งชื่อไฟล์ Transcript_Name Surname_University

 3. ส่งเอกสารการสมัครมาที่ contact@proportunity-th.com

ขั้นตอนและช่วงเวลาการคัดเลือก

 1. ระยะเวลาสมัคร: 01 สิงหาคม - 31 สิงหาคม 2565

 2. ระยะเวลาการฝึกงาน: 01 กันยายน – 30 ธันวาคม 2565 (หรือไม่น้อยกว่า 90 วันทำการ)

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 1. Website:
  www.neoacademy.pro

  www.proportunity-th.com

 2. Email: contact@proportunity-th.com

 3. Mobile: 089-155-4788

bottom of page