Cover6-01.png

MINI MBA

PROJECT MANAGEMENT
FOR INNOVATIVE LEADERS

 รุ่นที่ #2

Mini MBA – Project Management for Innovative Leaders #2
หลักสูตรการบริหารโครงการสำหรับผู้นำนวัตกรรม รุ่น 2

live-02.png
6292 [Converted]-02.png

เรียนตั้งเเต่ 4 กันยายน 2565 – 9 ตุลาคม 2565

เรียนสดออนไลน์ผ่าน ZOOM
อาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 – 2 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:00 น.

เวิร์กชอปในชั้นเรียน 
วันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน และ วันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 9:00 – 16:00 น.

รับประกาศนียบัตรจาก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงทะเบียน​ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 รับส่วนลดมูลค่า 3,000 บาท​

Mini MBA – Project Management for Innovative Leaders #2

หลักสูตรที่จะสร้างให้คุณเป็นผู้บริหารโครงการสมัยใหม่ บริหารโครงการได้ตามเป้าหมาย
บริหารคนเก่ง และใช้เครื่องมือดิจิทัลส่งเสริมการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

Intro-01.png
p1-04.png

PROJECT
MANAGEMENT
FUNDAMENTAL

แม่นยำเรื่องวางแผน
เข้าใจหลักสำคัญ
การบริหารโครงการ

เข้าใจหลักการพื้นฐานและองค์ประกอบของโครงการ 

ตั้งแต่การริเริ่มโครงการจนจบโครงการ

วางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เข้าใจหลักการพื้นฐานและองค์ประกอบของโครงการ วงจรการบริหารโครงการ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการจนจบโครงการ 


เก่งบริหารทีม
สื่อสารได้ดีและทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้จนเกิดผลลัพธ์

มีความสามารถในการสนับสนุนให้ทีม
สามารถทำงานร่วมกันได้ สื่อสารถึงขั้นตอน กระบวนการทำงาน และให้คำแนะนำตลอดทั้งโครงการ

p2-05.png

PEOPLE 
MANAGEMENT
SKILLS

n1-06.png

PROJECT
MANAGEMENT
TOOLS

เรียนใช้เครื่องมือดิจิทัล

ในการบริหารโครงการเพื่อเพิ่ม
Productivity ในการทำงาน

businessman-pointing-his-presentation-futuristic-digital-screen.jpg
เกี่ยวกับหลีกสูตร.jpg

Mini MBA
Project Management 
for Innovative Leaders

หลักสูตรการบริหารโครงการสำหรับผู้นำนวัตกรรม (Mini MBA – Project Management for Innovative Leaders) มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้นำในองค์กรให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถบริหารโครงการในยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ เข้าใจทุกองค์ประกอบสำคัญในการบริหารโครงการ (Project Management Fundamental) วางแผนได้และมีทักษะการบริหารทีม (People Skills) และสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการบริหารเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน (Digital Tools for Improving Productivity)

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการโครงการ ที่ต้องการเรียนรู้หลักการและทักษะสำคัญ
  ในการบริหารโครงการ
   

 • ผู้นำองค์กร ที่ต้องการปรับกระบวนการบริหารโครงการให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัล หรือปรับกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี
   

 • ผู้ประกอบการ ที่ต้องการออกแบบหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการในธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 
   

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
  ให้
  ดูแลบริหารโครงการใหม่
   

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ-09.png

From Planning to Execution

เรียนหลักบริหารโครงการ
ตั้งแต่เริ่มวางแผนจนจบโครงการ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ-11.png

Modern Management with Digital Tools

เรียนใช้เครื่องมือดิจิทัลในการบริหาร
เพิ่ม Productivity ในการทำงาน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ-10.png

Hard Skills &
Soft skills for Managing Project

ครบทั้งทักษะ Hard Skills จัดการโครงการ
และทักษะ Soft Skills บริหารคน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ-12.png

Certificate Program

รับประกาศนียบัตร
จบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน 6 Modules 
องค์ความรู้สำคัญสำหรับการบริหารโครงการ

MM-Innovative Project MGN-01.png
Info module-03.png

MODULE 1
หลักการบริหารโครงการสมัยใหม่
Introduction to Modern Project Management

เข้าใจหลักการพื้นฐานและองค์ประกอบของโครงการ วงจรการบริหารโครงการ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการจนจบโครงการ ปัจจัยในการบริหารโครงการให้เสร็จตามเวลา อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ และมีคุณภาพตามเป้าหมาย
พร้อมเรียนรู้การบริหารสมัยใหม่ (Agile Management & Lean Management) เพิ่มความคล่องตัวให้การบริหารโครงการ

Lessons

 • หลักการบริหารโครงการสมัยใหม่
  Modern Project Management

   

 • การบริหารวงจรโครงการ
  Project Management Lifecycle

Info module-04.png

MODULE 2 

หลักการเขียนข้อเสนอโครงการและขอบเขตของงาน

Writing Project Proposal and Terms of Reference

เรียนรู้หลักการเขียนข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) และเอกสารขอบเขตของโครงการ (Terms of Reference: TOR) ให้ครอบคลุมและมีรายละเอียดโครงการที่ครบถ้วน  เรียนรู้ลักษณะข้อเสนอโครงการที่ดี เทคนิคการเขียนนำเสนอโครงการเพื่อนำเสนอขายงาน รวมถึงข้อควรระวังในการเขียนโครงเสนอโครงการและเอกสารขอบเขตงาน

Lessons

 • หลักการเขียนข้อเสนอโครงการ
  Writing & Preparing  Project Proposal

   

 • ความสำคัญของเอกสารขอบเขตงานและสัญญา
  The Importance of TOR & Contract Document

Info module-05.png

MODULE 3

หลักการวางแผนและบริหารโครงการ ทีม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

Planning & Managing Project, Team & Stakeholders

เรียนรู้หลักการวางแผนโครงการ การจัดสรรพยากรที่จำเป็นในโครงการ หลักการบริหารทีมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายของโครงการ และเรียนรู้ทักษะการบริหารทีมที่จำเป็น ได้แก่ การบรีฟโครงการ (Project briefing) การบริหารภาระงาน (Workload management)  การให้ข้อเสนอแนะในชิ้นงาน (Effective Feedback) และการติดตามงาน (Project follow-up)

Lessons

 • การวางแผนโครงการและทรัพยากรในยุคดิจิทัล
  Planning Project & Resources in Digital Age

   

 • การบริหารทีมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  Managing Team & Stakeholders

Info module-06.png

MODULE 4
การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับบริหารโครงการ
Using Digital Tools for Project Management

เรียนรูู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารโครงการ (Project Management Tools) ในประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่ม Productivity ในการบริหาร เช่น เครื่องมือบริหารกระบวนการ เครื่องมือการบริหารแบบ Kanban เครื่องมือการบริหารงบประมาณ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ (Collaboration Tool)

Lessons

 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการด้วย Digital Tools
  Applying Digital Tools for Effective Project Management

   

 • เวิร์กชอป: วางแผนโครงการโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล
  WORKSHOP: Planning with Project Management Tools

Info module-07.png

MODULE 5
ลักการเงินสำคัญสำหรับบริหารโครงการ
Essential Finance for Project Management

เรียนรู้หลักการเงินสำหรับการบริหารโครงการ การวางแผนงบประมาณของโครงการ เรียนรู้การติดตาม บริหาร และควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณ เพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นภายในงบประมาณที่กำหนด พร้อมทั้งเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ อันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการ

Lessons

 • หลักการเงินและการวางแผนงบประมาณโครงการ
  Essential Finance & Project Budgeting

   

 • หลักการบริหารค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงโครงการ
  Project Cost Monitoring & Managing Project Risk

Info module-08.png

MODULE 6
การนำเสนอผลโครงการด้วย Visual Thinking
Reporting Project with Visual Thinking

เรียนรู้หลักการนำเสนอผลลัพธ์ของโครงการด้วยเทคนิค Visual Thinking หรือการสื่อสารด้วยภาพ เพื่อทำการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความน่าสนใจให้กับการนำเสนองาน และพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการนำเสนองานของผู้บริหารโครงการ

Lessons

 • การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Visual Thinking
  Effective Project Reporting with Visual Thinking

   

 • ประเภทของการสื่อสารด้วยภาพสำหรับนำเสนอโครงการ
  Types of Visualization for Project Presentation

Innovative project management2.png

Mini MBA Certificate

ประกาศนียบัตรจาก NEO Academy

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล