#3

new poster 2-02.png

Mini MBA - Digital Business Management 
หลักสูตรการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 3 

overview icons-01.png

Management

in Digital Era

เข้าใจหลักบริหารใหม่
สำหรับยุคดิจิทัล

overview icons-03.png

Learn from

Industry Experts

เรียนประสบการณ์จริง
จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

overview icons-04.png

Certificate Program 

รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

107930077_273447520768222_15519303792055

เกี่ยวกับหลักสูตร
Mini MBA: Digital Business Management (Fully Online)

Mini MBA - Digital Business Management หลักสูตรสำหรับผู้นำองค์กร
และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
ปูพื้นฐานความเข้าใจแบบองค์รวมในเรื่อง Digital Transformation ได้แก่ การปรับกระบวนการคิดของบุคลากร (People) การปรับกระบวนการทำงานในธุรกิจ (Process) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ (Technology) ให้สามารถนำไปวางแผนบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

  • ผู้นำองค์กรและผู้ประกอบการ ที่ต้องการทรานส์ฟอร์มและปรับธุรกิจสู่ดิจิทัล

  • นักการตลาด ที่ต้องการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจจากการเกิดขึ้นของยุคดิจิทัล

  • บุคคลทั่ว ที่สนใจในการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล

เรียนสดออนไลน์ 8 สัปดาห์ พร้อมวิดีโอความรู้ธุรกิจดิจิทัล 4 วิดีโอ 

ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสื่อสารกันในคลาสออนไลน์ได้แบบ Real-Time Communication

cover-02.png

เรียนสดผ่านโปรแกรม ZOOM พร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนผ่าน Google Classroom
 

 

CertificatE

of ACHIEVEMENT

จากวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ในหลักสูตร Mini MBA- Digital Business Management 
 

สำหรับผู้เรียนที่ประสงค์รับประกาศนียบัตร  
ต้องเข้าเรียนออนไลน์แบบ Live Streaming
อย่างน้อย 75% ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด 

เรียน 6 Modules 
หลักสูตรที่ครบที่สุดในการเตรียมพร้อมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

DBM Module_Artboard.png
Module-02.png

INTRODUCTION
Key to 4th Industrial Revolution 
สาระสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

เรียนรู้การปฏิวัติอุตสาหกรรมในแต่ละยุคจนกระทั่งเข้าสู่ยุคดิจิทัล และทำความรู้จักเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยเน้นรากฐานสำคัญคือการออกแบบคุณค่าทางธุรกิจ (Core Business Value) ให้ชัดเจน เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือโมเดลธุรกิจใหม่ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล
 

Module-04.png

MODULE 1
Build Data-Driven Culture
การสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพภายใน ลดการติดขัดบริเวณคอขวด เลือกวางยุทธศาสตร์ข้อมูล
(Data Strategy) ขององค์กรให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อการทำงานภายในองค์กรและลูกค้า

 

Module-03.png

MODULE 2
Leadership in Digital World
ทักษะการเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล

ปลูกฝัง Digital Mindset ในระดับผู้นำที่สามารถส่งต่อไปถึงบุคลากรทุกระดับในองค์กร ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล้าล้มเหลว
และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศองค์กรให้เอื้อต่อการทำ Digital Transformation อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลและสร้างกลยุทธ์ที่ใช้งานได้จริง

Module-05.png

MODULE 3
Modern Project Management

การบริหารโครงการยุคใหม่

เปลี่ยนวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ ให้ทีมทำงานมีเป้าหมายที่ชัดเจนและส่งมอบงานได้ทันท่วงที ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการทำงาน

Module-06.png

MODULE 4
The Business of Platforms

การทำธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม

เรียนรู้ความแตกต่างของธุรกิจแบบดั้งเดิมและการทำธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม ทำความเข้าใจระบบนิเวศ คู่ค้า คู่แข่ง และการใช้ประโยชน์จาก Network Effect ที่สร้างความได้เปรียบให้กับผู้เล่นรายเล็กให้สามารถเอาชนะผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดได้ ไปจนถึงการวางกลยุทธ์ให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 

icon-03.png

MODULE 5
Digital Finance & Investment

การเงินและการระดมทุนยุคดิจิทัล

เตรียมความรู้พื้นฐานด้านภาษีและการบัญชียุคดิจิทัล เรียนรู้เครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานด้านการเงินและบัญชีกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดโลก Crowdfunding ที่ทำให้ภาคธุรกิจขนาดเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว และมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง
 

Module-07.png

MODULE 6
Marketing in Digital Context

การตลาดยุคดิจิทัล

ผสมผสานการตลาดออฟไลน์และออนไลน์แบบไร้รอยต่อ เรียนรู้ช่องทางการตลาดยุคดิจิทัล
และวางกลยุทธ์ที่เข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว คุ้มค่าที่สุด

 

Project Icon-10.png

SUMMARY
Digital Transformation plan

การวางแผนทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล 

ลงมือออกแบบคุณค่าทางธุรกิจเฉพาะตัวที่เหมาะสม แตกต่าง และอยู่รอดใน
ยุคดิจิทัลเพื่อวางกลยุทธ์การปรับตัวก่อนถูก Disrupt

 

PRE-REGISTRATION

ขณะนี้หลักสูตรยังไม่เปิดรับสมัคร ท่านสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ปุ่มด้านล่าง 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเมื่อเปิดรับสมัครรุ่นหน้า

PREVIOUS COURSE

ดูหลักสูตร Mini MBA - Digital Business Management รุ่นที่ผ่านมาได้ที่ปุ่มด้านล่าง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 092-916-4265 ฝ่ายการศึกษา NEO Academy

unnamed.png
facebook-flat-vector-logo.png