#3

Mini MBA - Digital Business Management 
หลักสูตรการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 3 

เรียนสดออนไลน์ทุกวันอาทิตย์ วันที่ 21 มีนาคม - 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:00 - 15:00 น.

รับประกาศนียบัตร จาก NEO Academy วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Final Call Discount ลงทะเบียนภายในวันที่ 13 มีนาคม 2564 
ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 26,100 บาท (จากปกติ 29,000 บาท)

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ 

Management

in Digital Era

เข้าใจหลักบริหารใหม่
สำหรับยุคดิจิทัล

Learn from

Industry Experts

เรียนประสบการณ์จริง
จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

Certificate Program 

รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

107930077_273447520768222_15519303792055

เกี่ยวกับหลักสูตร
Mini MBA: Digital Business Management (Fully Online)

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

  • ผู้นำองค์กรและผู้ประกอบการ ที่ต้องการทรานส์ฟอร์มและปรับธุรกิจสู่ดิจิทัล

  • นักการตลาด ที่ต้องการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจจากการเกิดขึ้นของยุคดิจิทัล

  • บุคคลทั่ว ที่สนใจในการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล

Mini MBA - Digital Business Management หลักสูตรสำหรับผู้นำองค์กร
และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
ปูพื้นฐานความเข้าใจแบบองค์รวมในเรื่อง Digital Transformation ได้แก่ การปรับกระบวนการคิดของบุคลากร (People) การปรับกระบวนการทำงานในธุรกิจ (Process) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ (Technology) ให้สามารถนำไปวางแผนบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เรียนสดออนไลน์ 8 สัปดาห์ พร้อมวิดีโอความรู้ธุรกิจดิจิทัล 4 วิดีโอ 

ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสื่อสารกันในคลาสออนไลน์ได้แบบ Real-Time Communication

เรียนสดผ่านโปรแกรม ZOOM พร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนผ่าน Google Classroom
 

CertificatE

of ACHIEVEMENT

จากวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ในหลักสูตร Mini MBA- Digital Business Management 
 

สำหรับผู้เรียนที่ประสงค์รับประกาศนียบัตร  
ต้องเข้าเรียนออนไลน์แบบ Live Streaming
อย่างน้อย 75% ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด 

ผสมผสานองค์ความรู้จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กับประสบการ​ณ์จากผู้บริหารในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม
 

เรียน 6 Modules 
หลักสูตรที่ครบที่สุดในการเตรียมพร้อมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

INTRODUCTION
Key to 4th Industrial Revolution 
สาระสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

เรียนรู้การปฏิวัติอุตสาหกรรมในแต่ละยุคจนกระทั่งเข้าสู่ยุคดิจิทัล และทำความรู้จักเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยเน้นรากฐานสำคัญคือการออกแบบคุณค่าทางธุรกิจ (Core Business Value) ให้ชัดเจน เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือโมเดลธุรกิจใหม่ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล
 

MODULE 1
Leadership in Digital World
ทักษะการเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล

ปลูกฝัง Digital Mindset ในระดับผู้นำที่สามารถส่งต่อไปถึงบุคลากรทุกระดับในองค์กร ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล้าล้มเหลว
และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศองค์กรให้เอื้อต่อการทำ Digital Transformation อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลและสร้างกลยุทธ์ที่ใช้งานได้จริง

MODULE 2
Build Data-Driven Culture
การสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพภายใน ลดการติดขัดบริเวณคอขวด เลือกวางยุทธศาสตร์ข้อมูล
(Data Strategy) ขององค์กรให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อการทำงานภายในองค์กรและลูกค้า

 

MODULE 3
Modern Project Management

การบริหารโครงการยุคใหม่

เปลี่ยนวิธีการทำงานรูปแบบใหม่ ให้ทีมทำงานมีเป้าหมายที่ชัดเจนและส่งมอบงานได้ทันท่วงที ใช้เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกในการทำงาน

MODULE 4
The Business of Platforms

การทำธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม

เรียนรู้ความแตกต่างของธุรกิจแบบดั้งเดิมและการทำธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม ทำความเข้าใจระบบนิเวศ คู่ค้า คู่แข่ง และการใช้ประโยชน์จาก Network Effect ที่สร้างความได้เปรียบให้กับผู้เล่นรายเล็กให้สามารถเอาชนะผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดได้ ไปจนถึงการวางกลยุทธ์ให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 

MODULE 5
Digital Finance & Investment

การเงินและการระดมทุนยุคดิจิทัล

เตรียมความรู้พื้นฐานด้านภาษีและการบัญชียุคดิจิทัล เรียนรู้เครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานด้านการเงินและบัญชีกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดโลก Crowdfunding ที่ทำให้ภาคธุรกิจขนาดเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว และมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง
 

MODULE 6
Marketing in Digital Context

การตลาดยุคดิจิทัล

ผสมผสานการตลาดออฟไลน์และออนไลน์แบบไร้รอยต่อ เรียนรู้ช่องทางการตลาดยุคดิจิทัล
และวางกลยุทธ์ที่เข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว คุ้มค่าที่สุด

 

SUMMARY
Digital Transformation plan

การวางแผนทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัล 

ลงมือออกแบบคุณค่าทางธุรกิจเฉพาะตัวที่เหมาะสม แตกต่าง และอยู่รอดใน
ยุคดิจิทัลเพื่อวางกลยุทธ์การปรับตัวก่อนถูก Disrupt

 

 

ผู้สอนในหลักสูตร 

ดร. อริชัย รักธรรม

อาจารย์ภาควิชาการเงิน
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
Director and Financial Consultant, SYNTEC ที่ปรึกษาทางการเงินในองค์กรรัฐ
และเอกชนชั้นนำของไทย

ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

อาจารย์ประจำด้านนวัตกรรม
และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ปรง ธาระวานิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส
ส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

คุณศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร 

กรรมการผู้จัดการ Infotech Maker Co., Ltd.
ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา 

ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (Bitkub) แพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล

(Cryptocurrency)

คุณไผท ผดุงถิ่น

ผู้ก่อตั้ง Builk.com เว็บไซต์ซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างออนไลน์แห่งแรกในเอเชีย

คุณณพวัฒน์ มุกตพันธุ์ 

Chief Experience Officer
FINNOMENA

ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ
และการเงินสำหรับผู้ประกอบการ

คุณธนานันต์ สุวรรณโพธิ์รุ่ง

ผู้บริหาร บริษัท ธนวรรณ เครื่องเย็น
บุกเบิกตลาดตู้แช่ผ่านช่องทางออนไลน์
จนสามารถผลักดันยอดขายทะลุ 100 ล้านบาท
ได้เป็นบริษัทแรก

Download Syllabus Website_Logistics-02.p

COURSE   SYLLABUS

ดาวน์โหลดตารางเรียน
 

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร

Final Call Discount
ลงทะเบียนภายในวันที่ 13 มีนาคม 2564 

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 26,100 บาท 

Corporate Package

สมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป

25,500 บาท/ท่าน

สิทธิพิเศษ สำหรับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
NEO Academy, CMMU และมหาวิทยาลัยมหิดล

ค่าลงทะเบียนพิเศษ

27,550 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 092-916-4265 ฝ่ายการศึกษา NEO Academy

unnamed.png
facebook-flat-vector-logo.png

NEO ACADEMY 

BY COLLEGE OF MANAGEMENT 

MAHIDOL UNIVERSITY

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400


Contact
Phone: 092-916-4265
Email: sales@neobycmmu.com
Line: @neobycmmu (have @ at the front)

 

  • Facebook
Blockdit.png
  • YouTube