#2

เปิดรับสมัครรุ่นที่ 2

Mini MBA - Digital Business Management - Online Program
หลักสูตรการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล รุ่นที่ 2

เรียนสดออนไลน์ทุกวันอาทิตย์ 1 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2563  เวลา 10:00 - 15:00 น.

เรียนผ่านโปรแกรม Zoom พร้อมวิดีโอทบทวนความรู้

ได้รับ Mini MBA - Digital Business Managemenet Certificate เมื่อเรียนครบตามกำหนด

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 29,000 บาท

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ 

Management

in Digital Era

เข้าใจหลักบริหารใหม่
สำหรับยุคดิจิทัล

Learn from

Industry Experts

เรียนประสบการณ์จริง
จากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

Certificate Program 

รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

107930077_273447520768222_15519303792055

Mini MBA - Digital Business Management หลักสูตรสำหรับผู้นำองค์กร
และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
ปูพื้นฐานความเข้าใจแบบองค์รวมในเรื่อง Digital Transformation ได้แก่ การปรับกระบวนการคิดของบุคลากร (People) การปรับกระบวนการทำงานในธุรกิจ (Process) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ (Technology) ให้สามารถนำไปวางแผนบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับหลักสูตร
Mini MBA: Digital Business Management (Fully Online)

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

 • ผู้นำองค์กรและผู้ประกอบการ ที่ต้องการทรานส์ฟอร์มและปรับธุรกิจสู่ดิจิทัล

 • นักการตลาด ที่ต้องการเข้าใจความเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจจากการเกิดขึ้นของยุคดิจิทัล

 • บุคคลทั่ว ที่สนใจในการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล

 

เรียนสดออนไลน์ 8 สัปดาห์ พร้อมวิดีโอความรู้ธุรกิจดิจิทัล 4 วิดีโอ 

ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสื่อสารกันในคลาสออนไลน์ได้แบบ Real-Time Communication

เรียนสดผ่านโปรแกรม ZOOM พร้อมดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนผ่าน Google Classroom
 

CertificatE

of ACHIEVEMENT

จากวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ในหลักสูตร Mini MBA- Digital Business Management 
 

สำหรับผู้เรียนที่ประสงค์รับประกาศนียบัตร  
ต้องเข้าเรียนออนไลน์แบบ Live Streaming
อย่างน้อย 75% ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด 

ผสมผสานองค์ความรู้จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
กับประสบการ​ณ์จากผู้บริหารจากภาคอุตสาหกรรม

ผู้สอนในหลักสูตร 

คุณราชิต ไชยรัตน์

Chief Executive Officer
CNR GROUP & ACCREVO

คุณเอกสิทธิ์ เดี่ยววณิชย์

ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร บริษัท ดรีมเมกเกอร์ คราวด์ฟันด์ดิ้ง จำกัด

คุณศรัณญู กู้ธนพัฒน์

Cybersecurity Specialist
ที่ปรึกษาด้าน Cybersecurity,
EY 
Head of Technology, SATARANA

คุณกุลวัฒน์ วงศาโรจน์

Agile Coach & M.D., Lean In Consulting

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับกระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัวทางธุรกิจ (Business Agility)

คุณกมล ตรีธรรมพินิจ

Consulting Agile Coach, Lean In Consulting

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับกระบวนการทำงาน

ให้เกิดความคล่องตัวทางธุรกิจ (Business Agility)

คุณธันยมัย อนันตกรณีวัฒน์

ผู้จัดการหลักสูตร NEO Academy
ผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจ
สำนักข่าวไทย MCOT

ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

อาจารย์พิเศษด้านนวัตกรรม
และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร 

กรรมการผู้จัดการ 
Infotech Maker Co., Ltd.

ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล

คุณไผท ผดุงถิ่น

ผู้ก่อตั้ง Builk.com เว็บไซต์ซอฟต์แวร์บริหารจัดการธุรกิจก่อสร้างออนไลน์แห่งแรกในเอเชีย

 

COURSE   SYLLABUS

ดาวน์โหลดตารางเรียน
 

เรียน 6 Modules 
หลักสูตรที่ครบที่สุดในการเตรียมพร้อมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

MODULE 1
Digital Business Management: The New Normal
บรรทัดฐานใหม่ของการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล

เรียนรู้การปฏิวัติอุตสาหกรรมในแต่ละยุคจนกระทั่งเข้าสู่ยุคดิจิทัล และทำความรู้จักเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยเน้นรากฐานสำคัญคือการออกแบบคุณค่าทางธุรกิจ (Core Business Value) ให้ชัดเจน เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือโมเดลธุรกิจใหม่ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล

Lessons

 • สาระสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4 

 • การสร้างกลยุทธ์ใหม่ด้วยการทดสอบสมมติฐาน

MODULE 2
Leadership in Digital World
ทักษะการเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล

ปลูกฝัง Digital Mindset ในระดับผู้นำที่สามารถส่งต่อไปถึงบุคลากรทุกระดับในองค์กร ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล้าล้มเหลว
และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศองค์กรให้เอื้อต่อการทำ Digital Transformation อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้อมูลและสร้างกลยุทธ์ที่ใช้งานได้จริง


Lessons

 • ทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

 • การออกแบบองค์กรในโลกการทำงานยุคดิจิทัล

 • แนวคิด Agile สู่การใช้งานได้จริง

MODULE 3
Build Data-Driven Culture
การสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพภายใน ลดการติดขัดบริเวณคอขวด เลือกวางยุทธศาสตร์ข้อมูล
(Data Strategy) ขององค์กรให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อการทำงานภายในองค์กรและลูกค้า


Lessons

 • การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยข้อมูล 

 • ความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวข้อมูล

MODULE 4
The Business of Platforms

การทำธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม

เรียนรู้ความแตกต่างของธุรกิจแบบดั้งเดิมและการทำธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม ทำความเข้าใจระบบนิเวศ คู่ค้า คู่แข่ง และการใช้ประโยชน์จาก Network Effect ที่สร้างความได้เปรียบให้กับผู้เล่นรายเล็กให้สามารถเอาชนะผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดได้ ไปจนถึงการวางกลยุทธ์ให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Lessons

 • สาระสำคัญของการปฏิวัติสู่ธุรกิจแพลตฟอร์ม

 • การแลกเปลี่ยนสินค้าบนธุรกิจแพลตฟอร์ม (Marketplace Platform)

MODULE 5
Digital Finance & Investment

การเงินและการระดมทุนยุคดิจิทัล

เตรียมความรู้พื้นฐานด้านภาษีและการบัญชียุคดิจิทัล เรียนรู้เครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานด้านการเงินและบัญชีกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเปิดโลก Crowdfunding ที่ทำให้ภาคธุรกิจขนาดเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว และมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง

Lessons

 • การเงินในยุคดิจิทัล 

 • อนาคตของการระดมทุน

MODULE 6
Marketing in Digital Context

การตลาดยุคดิจิทัล

เรียนรู้หลักการทำการตลาดดิจิทัลและทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ การใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ เปรียบเทียบโอกาสและความท้าทายในแต่ละสนามโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้ได้มากที่สุด

 

Lessons

 • กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 

 • Line Marketing

 • Google & Youtube Marketing

 • Facebook & Instagram Marketing

 

การลงทะเบียนหลักสูตร

29,000 บาท

ประกาศนียบัตร Mini MBA
จากวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนครบ 6 องค์ความรู้
การบริหารยุคดิจิทัล

ระบบการเรียน Live Streaming
พร้อม Self-Learning Video

All Modules 
ลงทะเบียนครบ 6 Modles

27,000 บาท / 1 ท่าน

ประกาศนียบัตร Mini MBA
จากวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียนครบ 6 องค์ความรู้
การบริหารยุคดิจิทัล

ระบบการเรียน Live Streaming
พร้อม Self-Learning Video

Corporate Package
ลงทะเบียน 3 ท่านขึ้นไป

สิทธิพิเศษ สำหรับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
NEO Academy, CMMU และมหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนลดค่าลงทะเบียนหลักสูตร 

มูลค่า 2,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

086-334-4379 ฝ่ายวิชาการหลักสูตร Mini MBA: DBM

unnamed.png
facebook-flat-vector-logo.png

NEO ACADEMY 

BY COLLEGE OF MANAGEMENT 

MAHIDOL UNIVERSITY

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400


Contact
Phone: 092-916-4265
Email: support@neobycmmu.com
Line: @neobycmmu (have @ at the front)

 

 • Facebook
Blockdit.png
 • YouTube