LIVE ICON-03.png

LIVE STREAMING SESSION
+ ONLINE LEARNING
SUPPORT SYSTEM
 

เรียนสดกับอาจารย์แบบ REAL TIME
พร้อมด้วยระบบการเรียนรู้ออนไลน์
ที่สามารถกลับมาทบทวนได้

Slide 10-04.png

MINI MBA
DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT

Online Certificate Program by College of Management, Mahidol University 

หลักสูตรออนไลน์ระยะสั้น สำหรับการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล

เรียนสดออนไลน์ 12 สัปดาห์ ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00 - 16.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน - 30 สิงหาคม 2563 

Mini MBA - Digital Business Management เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อเตรียมพร้อมผู้บริหาร นักธุรกิจ หรือ ผู้ประกอบการในการปรับธุรกิจสู่โลกยุคดิจิทัล ปูพื้นฐานความเข้าใจแบบองค์รวมในเรื่อง Digital Transformation ได้แก่ การปรับกระบวนการคิดของบุคลากร(People) 
การปรับกระบวนการทำงานในธุรกิจ(Process) และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในธุรกิจ(Technology) ให้สามารถนำไปวางแผนบริหารจัดการธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รุ่นที่ 2 เปิดรับสมัครเร็วๆ นี้ 
หากสนใจลงทะเบียนรุ่นที่ 2 สามารถลงชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ
เพื่อให้ทางหลักสูตรส่งรายละเอียดให้ท่านเมื่อเปิดรับสมัคร 

 

ภาพรวมหลักสูตร

overview icons-01.png

6 Modules

รวบรวมองค์ความรู้สำคัญ
ในการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล

overview icons-02.png

12 สัปดาห์

เรียนทุกวันอาทิตย์ 
14 มิ.ย. - 30 ส.ค. 2563
 เวลา 09:00 - 16:00 น.

overview icons-03.png

เรียนสดออนไลน์

ผู้เรียนและผู้สอนสามารถ
สื่อสารกันในคลาสออนไลน์แบบ Real Time Communication

overview icons-04.png

Certificate Program 

รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

ครั้งแรกของการผสมผสานองค์ความรู้จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
กับประสบการ​ณ์จากผู้บริหารในหลากหลายภาคอุตสาหกรรม

Mahidol Logo-02.png
neo logo-01.png
google_PNG19631.png
ookbee_logo.png
0.png
FlowAccount - Logo.png
10641217_293619950836691_761458169647563
facebook02.jpg
facebook logo.PNG
ogimage_edited.jpg
Logo_Mverge-300x84.png
1590137274602.png
messageImage_1589270548843.jpg
SYNAPES_logo.png
BKK AI Logo.png
91507755_113582246960281_639267679563992
11988481_1646411318935968_14478710463248
STRN_logo_black.png

เรียนสดออนไลน์ทุกคลาส 
ผู้สอนและผู้เรียนสามารถสื่อสารกันในคลาสออนไลน์ได้แบบ Real Time Communication

NEO Live-01.png

พร้อมระบบสนับสนุนการเรียนออนไลน์ (Online Learning Support) 

ให้ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน
 

 

CertificatE

of ACHIEVEMENT

จากวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

ในหลักสูตร Mini MBA- Digital Business Management 
 

สำหรับผู้เรียนที่ประสงค์รับประกาศนียบัตร ต้องลงทะเบียนเรียน
ทั้ง 6 Modules เข้าเรียนออนไลน์แบบ Live Streaming
อย่างน้อย 75% ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด 

 

เรียน 6 Modules 
หลักสูตรที่ครบที่สุดในการเตรียมพร้อมธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล

6 Modules Complete-05.png
ICON 1-01.png

MODULE 1 
Digital Business Management: The New Normal
บรรทัดฐานใหม่ของการบริหารธุรกิจยุคดิจิทัล

เรียนรู้การปฏิวัติอุตสาหกรรมในแต่ละยุคจนกระทั่งเข้าสู่ยุคดิจิทัล และทำความรู้จักเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจโดยเน้นรากฐานสำคัญคือการออกแบบคุณค่าทางธุรกิจ (Core Business Value) ให้ชัดเจน เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือโมเดลธุรกิจใหม่ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา ให้อยู่รอดในยุคดิจิทัล

Lessons

 • สาระสำคัญของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4 

 • การเปิดโลกทัศน์และสร้างอาณาเขตธุรกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยี

 • การออกแบบคุณค่าธุรกิจยุคใหม่

 • การสร้างนวัตกรรมธุรกิจจากระดับโลกสู่ระดับประเทศ

icon-02.png

MODULE 2
Leadership in Digital World
ทักษะการเป็นผู้นำในยุคดิจิทัล

ปลูกฝัง Digital Mindset ในระดับผู้นำที่สามารถส่งต่อไปถึงบุคลากรทุกระดับในองค์กร ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต กล้าล้มเหลว
และเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศองค์กรให้เอื้อต่อการทำ Digital Transformation อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับข้อมูล (Data Driven Culture) และสร้างยุทธศาสตร์ข้อมูล (Data Strategy) ที่ใช้งานได้จริง


Lessons

 • การสร้างกลยุทธ์ใหม่ด้วยการทดสอบสมมติฐาน (Fail and learn from it)

 • การปรับธุรกิจโดยมีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

 • การเปลี่ยนข้อมูลเป็นความคิดสร้างสรรค์

 • การสร้างองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

icon-01.png

MODULE 3
People Process & Project Management

การบริหารคน งาน โครงการในยุคดิจิทัล

ออกแบบทีมงานและการทำงานรูปแบบใหม่ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือกันของคนต่างวัย ต่างทักษะ ต่างความเห็น เพื่อลดความขัดแย้ง
ให้ได้มากที่สุด ปรับการวัดผลที่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ด้วยการใช้ตัวชี้วัดรูปแบบใหม่ ให้ทีมทำงานมีเป้าหมายที่ชัดเจน ส่งมอบงานได้ทันท่วงทีกับการปรับธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล


Lessons

 • การออกแบบองค์กรในโลกการทำงานยุคดิจิทัล 

 • ทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

 • แนวคิด Agile สู่การใช้งานได้จริง

 • การสร้างตัวชี้วัดให้เหมาะกับคนและงานยุคใหม่

icon-03.png

MODULE 4
Cybersecurity & Digital Finance

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการเงินยุคดิจิทัล

อัพเดตภัยคุกคามทางไซเบอร์ล่าสุดจากทั่วโลกและหลักการเตรียมแผนรับมือเพื่อลดความสูญเสียในอนาคต เข้าใจหลักการดูแลความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data Security and Privacy) ในบริบทของประเทศไทย พร้อมเตรียมความรู้พื้นฐานด้านการระดมทุน การบัญชีและภาษีในยุคดิจิทัล

Lessons

 • ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และภัยคุกคาม 

 • ความมั่นคงปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวข้อมูล

 • ภาษีและบัญชียุคดิจิทัล

 • อนาคตของการระดมทุน

icon-05.png

MODULE 5
The Business of Platforms

การทำธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม

เรียนรู้ความแตกต่างของธุรกิจแบบดั้งเดิมและการทำธุรกิจแบบแพลตฟอร์ม ทำความเข้าใจระบบนิเวศ คู่ค้า คู่แข่ง และการใช้ประโยชน์จาก Network Effect ที่สร้างความได้เปรียบให้กับผู้เล่นรายเล็กให้สามารถเอาชนะผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดได้ ไปจนถึงการวางกลยุทธ์ให้สามารถเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่ธุรกิจเพื่อสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มที่มีอยู่ในปัจจุบัน

Lessons

 • สาระสำคัญของการปฏิวัติสู่ธุรกิจแพลตฟอร์ม

 • การแลกเปลี่ยนสินค้าบนธุรกิจแพลตฟอร์ม (Marketplace Platform)

 • การแบ่งปันทรัพย์สินบนธุรกิจแพลตฟอร์ม (Sharing Platform)

 • การสร้างสรรค์คอนเทนต์บนธุรกิจแพลตฟอร์ม (Content Platform)

icon-04.png

MODULE 6
Marketing in Digital Context

การตลาดยุคดิจิทัล

เรียนรู้หลักการทำการตลาดดิจิทัลและทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ การใช้เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์และโซเชียลมีเดีย
การสร้างคอนเทนต์ทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ เปรียบเทียบโอกาสและความท้าทายในแต่ละสนามโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างความแตกต่างของธุรกิจให้ได้มากที่สุด

 

Lessons

 • กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 

 • Line Marketing

 • Google & Youtube Marketing

 • Facebook & Instagram Marketing

 

COURSE   SYLLABUS

วิธีการเรียน

new icon-04.png

STEP 4: เรียนออนไลน์

เรียนแบบ Live Streaming ถามตอบกับผู้สอนได้เหมือนเรียนในคลาสจริง

new icon-05.png

STEP 5: ทบทวนความรู้

ดูวิดีโอย้อนหลัง
และดาวน์โหลดเอกสารการเรียนได้ใน Learning Support System

new icon-06.png

STEP 6: ประกาศนียบัตร

รับประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเรียนครบทั้ง
6 Modules ตามเงื่อนไขที่กำหนด

new icon-03.png

STEP 1: ลงทะเบียน

เลือกลงทะเบียนแบบ
ทั้งหลักสูตร 6 Modules
หรือเลือกเฉพาะ Module

new icon-02.png

STEP 2: ชำระเงิน

รับใบแจ้งชำระค่าลงทะเบียน
ทางอีเมล

new icon-01.png

STEP 3: รับรหัสผู้เรียน

รับ Student Account และ Link
สำหรับเข้าห้องเรียนออนไลน์ทางอีเมล

 

ผู้สอนในหลักสูตร 

ผศ.ดร. ธนพล วีราสา_profile-07.png

ผศ.ดร.ธนพล วีราสา

รองคณบดี วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

Lecturer-02.png

ดร.กฤษกร สุขเวชชวรกิจ

นักเศรษฐศาสตร์
และอาจารย์พิเศษด้านนวัตกรรม
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Lecturer-03.png

ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

อาจารย์พิเศษด้านนวัตกรรม
และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์-20.png

คุณธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดร.ปรง ธาระวาณิช-21.png

ดร.ปรง ธาระวานิช

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส
ส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคล
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้สอน-25.png

คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

ผู้ก่อตั้งและ CEO บริษัท Ookbee
ร้านหนังสือ E-book
และหนึ่งในชุมชนคอนเทนต์ออนไลน์
ที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia

คุณปรินทร คุณาธาทร-06.png

คุณปรินทร คุณาธาทร

CMO, SYNAPES (Thailand) 
Bangkok AI Community Lead

เครือข่ายผู้พัฒนา AI กรุงเทพมหานคร

ผู้สอน-26.png

คุณศานนท์ หวังสร้างบุญ

ผู้ร่วมก่อตั้ง Once Again Hostel และ SATARANA
เครือข่ายพัฒนาเมืองอย่างมีส่วนร่วม