Digital Branding NEO BY CMMU-21.png

หลักสูตรการบริหารแบรนด์ดิจิทัล

Digital Branding NEO BY CMMU-20.png
LOGO Mini MBA Digital Branding.jpg

รุ่น #2

Course Overview
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร 

Digital Branding New Logo-03.png

Digital Branding Essentials

เข้าใจหลักสำคัญในการสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล

Digital Branding New Logo-04.png

 Branding Strategy

สร้างตัวตนของแบรนด์
และสื่อสารคุณค่าให้ถึงลูกค้า

Digital Branding New Logo-05.png

Online Workshop 

เวิร์กชอปพร้อมให้คำปรึกษา
โดยคณาจารย์
และผู้เชี่ยวชาญ

 

Digital Branding New Logo-06.png

Certificate Program 

รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

abillionveg-7E28zXFon7o-unsplash.jpg

Mini MBA - Digital Branding Management

เส้นแบ่งระหว่างโลกธุรกิจออฟไลน์และออนไลน์กำลังจางลงเรื่อยๆ​การสร้างอัตลักษณ์ของแบรนด์และส่งมอบคุณค่าให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแบบไร้รอยต่อจึงเป็นสิ่งสำคัญ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการสร้างแบรนด์ การสร้างคอนเทนต์ในโลกออนไลน์ที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง การประเมินมูลค่าแบรนด์ การประยุกต์ใช้ข้อมูลทางดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์และต่อยอดแบรนด์

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

 1. ผู้ประกอบการ ที่ต้องการสร้างแบรนด์หรือเพิ่มมูลค่าแบรนด์ให้กับธุรกิจ สินค้า และบริการ

 2. ผู้จัดการการตลาด และนักการตลาด ที่ต้องการสร้างกลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้กับธุรกิจ หรือ ต้องการปรับทิศทางแบรนด์
  เพื่อสื่อสารออนไลน์มากยิ่งขึ้น

 3. บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในการสร้างแบรนด์ 

Mini MBA: Digital Branding Management #2
หลักสูตรการบริหารแบรนด์ดิจิทัล รุ่น 2

live-02.png

เรียนทุกวันจันทร์-พุธ ที่ 6 กันยายน - 6 ตุลาคม 2564 เวลา 18.30 - 21.00น.
 
เรียนสดออนไลน์แบบ NEO Interactive พร้อมเวิร์กชอปออนไลน์และเอกสารประกอบการเรียน
 
รับประกาศนียบัตร จาก NEO Academy วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Early Bird ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 29,000 บาท
(จากค่าลงทะเบียนปกติ 34,000 บาท)

แนะนำหลักสูตรการบริหารแบรนด์ดิจิทัล รุ่น 2
Mini MBA: Digital Branding Management #2

เรียน 5 Modules 

หลักการบริหารแบรนด์ในยุคดิจิทัล

Mini BD Framework batch 2-01.png
Mini BD Framework batch 2-02.png

MODULE 1
หลักการสร้างแบรนด์อย่างไร้ขอบเขตในยุคดิจิทัล
The Principle of Branding in Borderless Digital Era    

เข้าใจหลักการพื้นฐานและองค์ประกอบสำคัญในการสร้างแบรนด์ เรียนรู้การสร้างแบรนด์ในยุคดิจิทัล ผ่านกรณีศึกษาธุรกิจตัวอย่าง

Lessons

 • หลักการบริหารและสร้างมูลค่าแบรนด์
  Introduction to Brand Management, Future Value and Trends

Mini BD Framework batch 2-03.png

MODULE 2
กำหนดจุดยืนและคุณค่าของแบรนด์
Brand Value and Positioning

ค้นหาและวิเคราะห์ความสอดคล้องของคุณค่าที่แท้จริงที่แบรนด์ต้องการส่งมอบและสิ่งที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์โอกาสและการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อกำหนดตำแหน่งทางการตลาด
และนำจุดแข็งไปใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ


Lessons

 • การสร้างแบรนด์ด้วยเป้าหมายในการส่งมอบคุณค่า
  Inside-out: Purpose-Driven Brand Positioning

   

 • การวิเคราะห์ลูกค้า คู่แข่ง เพื่อวางตำแหน่งแบรนด์ในตลาด
  Outside-in : Consumer-Driven and Competitive Brand Positioning 

Mini BD Framework batch 2-04.png

MODULE 3
การสร้างอัตลักษณ์แบรนด์
The Creation of Brand Identity  

จากจุดยืนของแบรนด์ นำมาพัฒนาเป็นตัวตนและอัตลักษณ์ของแบรนด์ ผ่านองคฺ์ประกอบที่จับต้องได้และวัฒนธรรมองค์กร ให้มีความชัดเจน มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน และครองใจผู้บริโภค
ในระยะยาวLessons

 • อัตลักษณ์ของแบรนด์และวัฒนธรรมองค์กร
  Don’t build but be: Organization Culture & Competency

   

 • การพัฒนาบุคลิกและอัตลักษณ์แบรนด์
  Developing Brand Personality & Identity

Mini BD Framework batch 2-05.png

MODULE 4
การสื่อสารแบรนด์อย่างสร้างสรรค์
Creative Branding Communication

 

ทำความเข้าใจการสร้างการสื่อสารที่ของแบรนด์ผ่านทางช่องทางการสื่อสารแบรนด์ที่อยู่ในแต่ละTouchpoint ลักษณะคอนเทนต์ เพื่อนำมาวางกลยุทธ์การสื่อสารที่มีพลังและน่าประทับใจ
เหมาะสมกับบริบทของแบรนด์และตลาด


Lessons

 • การสื่อสารการตลาดทางอารมณ์
  Emotional Branding 

   

 • กลยุทธ์ในการสร้างสรรค์คอนเทนท์
  Creative Content Strategy

   

 • การสื่อสารแบรนด์ : กรณีตัวอย่าง
  Brand Communication & Creative Confidence : Case study

Mini BD Framework batch 2-06.png

MODULE 5
กระบวนการสร้างนวัตกรรมและต่อยอดแบรนด์
The Innovation Process for Better Brand Experience

เรียนรู้การนำข้อมูลและกระบวนการคิดเชิงออกแบบไปสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้แบรนด์สามารถปรับตัวและต่อยอดในการสร้างประสบการณ์ที่สอดคล้องกับตัวตนของแบรนด์และกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

Lessons

 • การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการสื่อสารในกรณีวิกฤติ
  CRM / Social listening & Crisis Management

   

 • การประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อสร้างสรรค์และต่อยอดแบรนด์
  Data-Driven Creativity

   

 • กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างนวัตกรรมต่อยอดแบรนด์
  Brand Innovation Design Thinking Workshop

ผู้สอนในหลักสูตร 

Ajarn_Kanyapat_Updated2-02.png

รศ. ดร.กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด 
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปรมา ทิพย์ธนทรัพย์-01.png

คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์
และคอนเซปต์แห่งอนาคต 
บารามีซี่ แล็บ

Untitled-1-04.png

คุณจักรพันธุ์ หิรัญย์วงษ์วีระ

Service Design Consultant and Lecturer
Bangkok University and KMUIT

K. Oat Chaiyasith.jpg

คุณชัยสิทธิ์ จุนเจือดี 

Documentary Photographer 
& Creative Director
PAAP Production & Studio 

Course Website-02.png

COURSE   SYLLABUS

Full Poster_Mini MBA_Course Syllabus Bra

ลงทะเบียนหลักสูตร


Early Bird ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 
ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 29,000 บาท

(จากค่าลงทะเบียนปกติ 34,000 บาท)

Corporate Package

สมัครตั้งแต่ 3 ท่านขึ้นไป

30,000 บาท/ ท่าน

 

สิทธิพิเศษ สำหรับศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า
NEO Academy, CMMU และมหาวิทยาลัยมหิดล

cmmulogo-01.png
neo logo-01.png

ค่าลงทะเบียนพิเศษ

32,500 บาท

NEO Interactive Online
เรียนสดออนไลน์ สื่อสารกับผู้สอนแบบ Real Time ผ่านโปรแกรม Zoom
พร้อมเอกสารประกอบการเรียนและเวิร์กชอปรูปแบบออนไลน์