หลักสูตรระยะสั้น
การสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน

Business Opportunity Creation for Longevity Society

เหมาะสำหรับ:

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร:

 • ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และผู้นำในองค์กร
  ที่ต้องการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

69,000 บาท
 

สิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน CMMU และมหาวิทยาลัยมหิดล

จุดประสงค์ของหลักสูตร:

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์และสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบผสม R.I.S.E.S Model
  ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างต้นแบบทางธุรกิจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน

เนื้อหาของหลักสูตร:

เรียนรู้การสร้าง 6 โอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน

ในหลักสูตร การสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน (Business Opportunity Creation for Longevity Society) 
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 

1. โอกาสทางธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพ 

Opportunities  
in Medical & Health Business 

การดูแลรักษาสุขภาพสำหรับคนในสังคมอายุยืนกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการทางสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากความต้องการของผู้สูงอายุไม่ได้มีเพียงแค่การรักษาพยาบาล แต่เป็นการดูแลสุขภาพเพื่อให้อายุยืนอย่างมีคุณภาพ

ตัวอย่างโอกาสทางธุรกิจที่ผู้เรียนจะได้ศึกษา ได้แก่

 • นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Health Tech) สำหรับสังคมอายุยืน

 • หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ (Holistic Medical for Senior)

 • ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

2. โอกาสทางธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม

Opportunities inFood & Beverage & Business 

หากประชากรอายุยืนถึง 100 ปี อาหารและเครื่องดื่มแบบใดที่เป็นที่ต้องการ? ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจถึงแนวโน้มอาหารแห่งอนาคต ลักษณะอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และไอเดียธุรกิจที่ต่อยอดจุดเด่นของไทย"ครัวของโลก" ให้สามารถผลิตอาหารรองรับผู้สูงอายุทั่วโลก

ตัวอย่างโอกาสทางธุรกิจที่ผู้เรียนจะได้ศึกษา ได้แก่

 • ความต้องการในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสำหรับสังคมอายุยืน 

 • นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุ (Food Tech for Senior)

 • หลักการออกแบบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ 

 • อาหาร Organic สำหรับผู้สูงอายุ

3. โอกาสทางธุรกิจด้านที่พักอาศัย

Opportunities inHousing & Living Business 

บ้านและที่พักอาศัยที่เหมาะกับความต้องการของสังคมอายุยืนจะต้องมีลักษณะอย่างไร?
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงลักษณะที่พักอาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยสำหรับคนทุกวัย ไปจนถึงการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ของใช้ภายในบ้าน

ตัวอย่างโอกาสทางธุรกิจที่ผู้เรียนจะได้ศึกษา ได้แก่

 • นวัตกรรมบ้านและที่พักอาศัยสำหรับสังคมอายุยืน (Smart Living for Longevity Society) 

 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ Universal Design  สำหรับผู้สูงอายุ 

 • การสร้าง Community สำหรับผู้สูงอายุ 

4. โอกาสทางธุรกิจด้านการเงินและประกันภัย

Opportunities inFinance & Insurance 
Business 

เมื่อช่วงอายุยาวนานมากขึ้น การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงวัยจึงเปลี่ยนแปลงไป การจัดการความเสี่ยงด้านการเงินหลังวัยเกษียณกำลังเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันที่ตอบโจทย์สังคมอายุยืน

ตัวอย่างโอกาสทางธุรกิจที่ผู้เรียนจะได้ศึกษา ได้แก่

 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับสังคมอายุยืน 

 • ประกันชีวิตและประกันภัยสำหรับสังคมอายุยืน

 • เทรนด์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วโลก สำหรับเศรษฐกิจอายุยืน 

5. โอกาสทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์

Opportunities inTourism & Lifestyle 
Business 

ผู้สูงอายุในไทยมีแนวโน้มที่จะเป็น Active Senior หรือผู้สูงอายุที่ยังคงชื่นชอบการออกไปทำกิจกรรมสันทนาการกับเพื่อน และเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของ Active Senior ออกแบบกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสมัยใหม่ชื่นชอบ และวางแผนการท่องเที่ยวที่ผู้สูงอายุต้องการ

ตัวอย่างโอกาสทางธุรกิจที่ผู้เรียนจะได้ศึกษา ได้แก่

 • หลักการออกแบบทัวร์สำหรับผู้สูงอายุ

 • การสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ

 • ธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์สำหรับผู้สูงอายุ

6. โอกาสทางธุรกิจด้านการบริหาร Senior Employee

Opportunities in
Managing & Developing Senior Employee

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการบริหารและจ้างงานพนักงานรุ่นใหญ่ (Senior Employee) ที่นับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงานรุ่นใหม่ แต่จะทำอย่างไรในการดึงศักยภาพของพนักงานรุ่นใหญ่ออกมา ควบคู่กับการสร้างสมดุลด้านการงาน สุขภาพ และความสุขในที่ทำงาน

ตัวอย่างโอกาสทางธุรกิจที่ผู้เรียนจะได้ศึกษา ได้แก่

 • หลักการบริหาร Senior Employee 

 • หลักการสร้างศักยภาพพนักงานรุ่นใหญ่ด้วยการ Reskills 

 • หลักการบริหารการทำงานของคนต่างวัยในองค์กร (Work Gap Generation in an Organization)

ตารางเรียน:

สัปดาห์ที่ 1 : วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563

The Birth of Longevity Society in Thailand 

สัปดาห์ที่ 2 : วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

Opportunities in Medical & Health Business for Longevity Society

สัปดาห์ที่ 3 : วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563

Opportunities in Food & Beverage Business for Longevity Society

สัปดาห์ที่ 4 : วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

Opportunities in Housing & Living Business for Longevity Society

สัปดาห์ที่ 5 : วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

Opportunities in Finance & Insurance Business for Longevity Society

สัปดาห์ที่ 6 : วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563

Opportunities in  Managing Senior Employee for Longevity Society

สัปดาห์ที่ 7 : วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

Opportunities in  Tourism & Lifestyle Business for Longevity Society

สัปดาห์ที่ 8 : วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

ฺBusiness Ideas Pitching & Investing Day

คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสำหรับสังคมอายุยืน
ที่ทำการสอนในหลักสูตร

ผศ.ดร. ธนพล วีราสา

รองคณบดีและอาจารย์
ภาควิชานวัตกรรมผู้ประกอบการ

วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เชี่ยวชาญด้านสร้างธุรกิจใหม่
สำหรับสังคมอายุยืน

ดร. บุณยิ่ง คงอาชาภัทร

หัวหน้าสาขาการตลาด
วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กลยุทธ์ทางการตลาด
สำหรับสังคมอายุยืน

ผศ. ดร. ปรารถนา ปุณณกิติเกษม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพสำหรับสังคมอายุยืน

ประธานหลักสูตร
การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม

วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร. กฤษกร สุขเวชชวรกิจ


Venture Capitalist
Executive Committee 
Paknampo Hospital Group

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์

สำหรับสังคมอายุยืน

คุณวีรเลิศ อมิตรพ่าย

Associate Director
- Living Care
บริษัท SCG Cement-Building
Materials

ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมบ้าน
สำหรับสังคมอายุยืน

คุณประสาน อิงคนันท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ
สำหรับสังคมอายุยืน

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด
และผู้ก่อตั้งเพจ "มนุษย์ต่างวัย

 

คุณสันติ ศรีวิชาญกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์
สำหรับสังคมอายุยืน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ซีไอที จำกัด (Kudos)

อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

นักโภชนาการอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบอาหารและเครื่องดื่ม
สำหรับสังคมอายุยืน

ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างอุปกรณ์
ทางนวัตกรรม
สำหรับสังคมอายุยืน

นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสร้างนวัตกรรม
จากสถาบันวิจัย MTEC
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

คุณวีระพล บดีรัฐ

หัวหน้าทีมที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล
(K-Expert) ธนาคารกสิกรไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
สำหรับการเกษียณอย่างมีคุณภาพ

คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย
สำหรับการวางแผนชีวิตที่อายุยืน

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คุณธนพล จึงศิรกุลวิทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว
สำหรับการวางแผนชีวิตที่อายุยืน

นักออกแบบทัวร์ผุ้สูงอายุ
บริษัท Travel republic จำกัด

สถานที่เรียน

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรการสร้างโอกาสธุรกิจในสังคมอายุยืน

Business Opportunity Creation for Longevity Society

NEO ACADEMY 

BY COLLEGE OF MANAGEMENT 

MAHIDOL UNIVERSITY

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400


Contact
Phone: 092-916-4265
Email: sales@neobycmmu.com
Line: @neobycmmu (have @ at the front)

 

 • Facebook
Blockdit.png
 • YouTube