หลักสูตรระยะสั้น
การสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน

Business Opportunity Creation for Longevity Society

เหมาะสำหรับ:

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร:

 • ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ และผู้นำในองค์กร
  ที่ต้องการสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

69,000 บาท
 

สิทธิพิเศษสำหรับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน CMMU และมหาวิทยาลัยมหิดล

จุดประสงค์ของหลักสูตร:

 • เพื่อให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์และสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุ ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบผสม R.I.S.E.S Model
  ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างต้นแบบทางธุรกิจได้ตั้งแต่ในห้องเรียน

เนื้อหาของหลักสูตร:

เรียนรู้การสร้าง 6 โอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน

Longevity Opportunity NEO-01.png

ในหลักสูตร การสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน (Business Opportunity Creation for Longevity Society) 
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และสร้างโอกาสทางธุรกิจทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 

1. โอกาสทางธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพ 

Opportunities  
in Medical & Health Business 

การดูแลรักษาสุขภาพสำหรับคนในสังคมอายุยืนกำลังจะเปลี่ยนแปลงไป ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการทางสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากความต้องการของผู้สูงอายุไม่ได้มีเพียงแค่การรักษาพยาบาล แต่เป็นการดูแลสุขภาพเพื่อให้อายุยืนอย่างมีคุณภาพ

ตัวอย่างโอกาสทางธุรกิจที่ผู้เรียนจะได้ศึกษา ได้แก่

 • นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ (Health Tech) สำหรับสังคมอายุยืน

 • หลักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ (Holistic Medical for Senior)

 • ผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

2. โอกาสทางธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม

Opportunities inFood & Beverage & Business 

หากประชากรอายุยืนถึง 100 ปี อาหารและเครื่องดื่มแบบใดที่เป็นที่ต้องการ? ผู้เรียนจะได้ทำความเข้าใจถึงแนวโน้มอาหารแห่งอนาคต ลักษณะอาหารและเครื่องดื่มที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และไอเดียธุรกิจที่ต่อยอดจุดเด่นของไทย"ครัวของโลก" ให้สามารถผลิตอาหารรองรับผู้สูงอายุทั่วโลก

ตัวอย่างโอกาสทางธุรกิจที่ผู้เรียนจะได้ศึกษา ได้แก่

 • ความต้องการในผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มสำหรับสังคมอายุยืน 

 • นวัตกรรมอาหารสำหรับผู้สูงอายุ (Food Tech for Senior)

 • หลักการออกแบบอาหารสำหรับผู้สูงอายุ 

 • อาหาร Organic สำหรับผู้สูงอายุ

3. โอกาสทางธุรกิจด้านที่พักอาศัย

Opportunities inHousing & Living Business 

บ้านและที่พักอาศัยที่เหมาะกับความต้องการของสังคมอายุยืนจะต้องมีลักษณะอย่างไร?
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงลักษณะที่พักอาศัยที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ การออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยให้ปลอดภัยสำหรับคนทุกวัย ไปจนถึงการออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์ของใช้ภายในบ้าน

ตัวอย่างโอกาสทางธุรกิจที่ผู้เรียนจะได้ศึกษา ได้แก่

 • นวัตกรรมบ้านและที่พักอาศัยสำหรับสังคมอายุยืน (Smart Living for Longevity Society) 

 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ Universal Design  สำหรับผู้สูงอายุ 

 • การสร้าง Community สำหรับผู้สูงอายุ 

4. โอกาสทางธุรกิจด้านการเงินและประกันภัย

Opportunities inFinance & Insurance 
Business 

เมื่อช่วงอายุยาวนานมากขึ้น การวางแผนการเงินในแต่ละช่วงวัยจึงเปลี่ยนแปลงไป การจัดการความเสี่ยงด้านการเงินหลังวัยเกษียณกำลังเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินและประกันที่ตอบโจทย์สังคมอายุยืน

ตัวอย่างโอกาสทางธุรกิจที่ผู้เรียนจะได้ศึกษา ได้แก่

 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินสำหรับสังคมอายุยืน 

 • ประกันชีวิตและประกันภัยสำหรับสังคมอายุยืน

 • เทรนด์ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วโลก สำหรับเศรษฐกิจอายุยืน 

5. โอกาสทางธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์

Opportunities inTourism & Lifestyle 
Business 

ผู้สูงอายุในไทยมีแนวโน้มที่จะเป็น Active Senior หรือผู้สูงอายุที่ยังคงชื่นชอบการออกไปทำกิจกรรมสันทนาการกับเพื่อน และเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของ Active Senior ออกแบบกิจกรรมที่ผู้สูงอายุสมัยใหม่ชื่นชอบ และวางแผนการท่องเที่ยวที่ผู้สูงอายุต้องการ

ตัวอย่างโอกาสทางธุรกิจที่ผู้เรียนจะได้ศึกษา ได้แก่

 • หลักการออกแบบทัวร์สำหรับผู้สูงอายุ

 • การสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุ

 • ธุรกิจด้านไลฟ์สไตล์สำหรับผู้สูงอายุ

6. โอกาสทางธุรกิจด้านการบริหาร Senior Employee

Opportunities in
Managing & Developing Senior Employee

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการบริหารและจ้างงานพนักงานรุ่นใหญ่ (Senior Employee) ที่นับว่าเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและพนักงานรุ่นใหม่ แต่จะทำอย่างไรในการดึงศักยภาพของพนักงานรุ่นใหญ่ออกมา ควบคู่กับการสร้างสมดุลด้านการงาน สุขภาพ และความสุขในที่ทำงาน

ตัวอย่างโอกาสทางธุรกิจที่ผู้เรียนจะได้ศึกษา ได้แก่

 • หลักการบริหาร Senior Employee 

 • หลักการสร้างศักยภาพพนักงานรุ่นใหญ่ด้วยการ Reskills 

 • หลักการบริหารการทำงานของคนต่างวัยในองค์กร (Work Gap Generation in an Organization)

ตารางเรียน:

สัปดาห์ที่ 1 : วันเสาร์ที่ 7 มีนาคม 2563

The Birth of Longevity Society in Thailand 

สัปดาห์ที่ 2 : วันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563

Opportunities in Medical & Health Business for Longevity Society

สัปดาห์ที่ 3 : วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563

Opportunities in Food & Beverage Business for Longevity Society

สัปดาห์ที่ 4 : วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563

Opportunities in Housing & Living Business for Longevity Society

สัปดาห์ที่ 5 : วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563

Opportunities in Finance & Insurance Business for Longevity Society

สัปดาห์ที่ 6 : วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563

Opportunities in  Managing Senior Employee for Longevity Society

สัปดาห์ที่ 7 : วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563

Opportunities in  Tourism & Lifestyle Business for Longevity Society

สัปดาห์ที่ 8 : วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

ฺBusiness Ideas Pitching & Investing Day

คณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจสำหรับสังคมอายุยืน
ที่ทำการสอนในหลักสูตร

website artwork-06.png

ผศ.ดร. ธนพล วีราสา

รองคณบดีและอาจารย์
ภาควิชานวัตกรรมผู้ประกอบการ

วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เชี่ยวชาญด้านสร้างธุรกิจใหม่
สำหรับสังคมอายุยืน

ดร. บุญยิ่ง คงอาชาภัทร.jpg

ดร. บุณยิ่ง คงอาชาภัทร

หัวหน้าสาขาการตลาด
วิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
กลยุทธ์ทางการตลาด
สำหรับสังคมอายุยืน

website artwork-02.png

ผศ. ดร. ปรารถนา ปุณณกิติเกษม

ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพสำหรับสังคมอายุยืน

ประธานหลักสูตร
การจัดการสุขภาพแบบองค์รวม

วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

website artwork-01.png

ดร. กฤษกร สุขเวชชวรกิจ


Venture Capitalist
Executive Committee 
Paknampo Hospital Group

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์

สำหรับสังคมอายุยืน

K_Him_SCG-01.png

คุณวีรเลิศ อมิตรพ่าย

Associate Director
- Living Care
บริษัท SCG Cement-Building
Materials

ผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมบ้าน
สำหรับสังคมอายุยืน

คุณประสาน.jpg

คุณประสาน อิงคนันท์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อ
สำหรับสังคมอายุยืน

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท บุญมีฤทธิ์ มีเดีย จำกัด
และผู้ก่อตั้งเพจ "มนุษย์ต่างวัย

 

Lecturer-01.png

คุณสันติ ศรีวิชาญกุล

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบผลิตภัณฑ์
สำหรับสังคมอายุยืน

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ซีไอที จำกัด (Kudos)

Lecturer-02.png

อาจารย์สง่า ดามาพงษ์

นักโภชนาการอาหาร
เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบอาหารและเครื่องดื่ม
สำหรับสังคมอายุยืน

Lecturer-02-01.png

ดร.ศราวุธ เลิศพลังสันติ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างอุปกรณ์
ทางนวัตกรรม
สำหรับสังคมอายุยืน

นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการสร้างนวัตกรรม
จากสถาบันวิจัย MTEC
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Lecturer-02-02.png

คุณวีระพล บดีรัฐ

หัวหน้าทีมที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล
(K-Expert) ธนาคารกสิกรไทย

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
สำหรับการเกษียณอย่างมีคุณภาพ

รูปคุณอุมาพันธุ์ 1_Edit.jpg

คุณอุมาพันธุ์ เจริญยิ่ง

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย
สำหรับการวางแผนชีวิตที่อายุยืน

รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

คุณธนพล_Longevity Course-01.png

คุณธนพล จึงศิรกุลวิทย์

ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว
สำหรับการวางแผนชีวิตที่อายุยืน

นักออกแบบทัวร์ผุ้สูงอายุ
บริษัท Travel republic จำกัด

สถานที่เรียน

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร