หลักสูตรระยะสั้น

การสร้างคนสร้างองค์กรแห่งอนาคต

Organization Design for Future Workforce

สมัครเรียน

Coming Soon

เหมาะสำหรับ:

 • ผู้บริหารและผู้ประกอบการ ที่ต้องการเรียนรู้หลักการสร้างคน
  และสร้างองค์กรให้เหมาะกับการทำงานในยุคใหม่
  และเตรียมพร้อมต่อ Future Workforce 

 • HR Manager & HR Executive ที่ต้องการเรียนรู้หลักการออกแบบองค์กร ออกแบบวัฒนธรรมองค์กร (Organization Design)
  และออกแบบภาพลักษณ์ขององค์กร (Employer Branding)
  เพื่อเข้าถึง คัดสรร และพัฒนา Talent Employee 

 • ผู้จัดการ หรือ ผู้นำในองค์กร
  ที่ต้องการเรียนรู้หลักการบริหารจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร:

69,000 บาท

จุดประสงค์ของหลักสูตร:

1. เพื่อให้ผู้เรียนออกแบบองค์กรได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรและตรงตามความต้องการของพนักงานยุคใหม่

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ HR Tech ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้สอน:

 • คณาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   

เนื้อหาของหลักสูตร:

อนาคตของ
การทำงาน

Future of
Workforce

 • การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานจาก Gig Economy 

 • การตความต้องการและสิ่งที่พนักงานให้คุณค่า

 • บทบาทของ AI, Machine Learning และ Robot ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักการออกแบบองค์กร
ที่ทุกคนอยากทำงานด้วย
 
Principle of
Organization
Design

 • หลักการออกแบบองค์กรสำหรับการทำงานยุคใหม่ (Modern Organization Design)

 • หลักการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture Design)

 • หลักการออกแบบภาพลักษณ์องค์กร (Employer Branding) 

 • หลักการออกแบบโครงสร้างองค์กร (Organization Structure Design)

หลักการสร้าง
หัวหน้าที่พนักงาน

อยากทำงานด้วย
Leader
Development 

 

 • หลักการสร้างผู้นำในองค์กร (Leader Development) 

 • หลักการสร้างความเชื่อมั่นของพนักงานต่อผู้นำองค์กร
  (Trust Development & Management)

 • หลักการพัฒนาภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของผู้นำในองค์กร
  (Personality Development for Leader)

ต่างวัยแต่ลงตัว:
หลักการบริหารคนต่างวัย

Generation Gap Management for Workforce

 • ความแตกต่างของความต้องการจากการทำงาน
  และสไตล์การทำงานของพนักงานแต่ละ Generation 

 • หลักการบริหารและจัดการความแตกต่างระหว่างวัยของบุคลากรในองค์กร

 • หลักการสร้าง Teamwork สำหรับพนักงานต่างวัย

พนักงานหมดไฟ
ต้องทำอย่างไร?:
หลักการทางจิตวิทยา
พื้นฐานในการบริหารคน 


Organizational
Well-Being & Motivation Management 

 • หลักการบริหารสุขภาวะขององค์กร (Well-Being Management)

 • หลักการบริหาร Workload และ Burn-Out ของพนักงาน 

 • หลักสร้างแรงบันดาลใจและเป้าหมายในการทำงาน
  (Meaningful Work Purpose Development)

 • หลักการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
  (Industrial-Organizational Psychology)

หลักการสร้างคนเก่ง
ที่ทำงานได้กับทุกคนในองค์กร 

Talent Development &
Management

 • หลักการสร้างและพัฒนาคนเก่งในองค์กร (Talent Development)

 • หลักการบริหารคนเก่งในองค์กร (Talent Management)

 • หลักการคัดสรรคนเก่งสำหรับองค์กร (Talent Acquisition)

HR ในยุค 4.0:
การใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

HR Tech &

HR Analytics 

 • HR Tech & HR Analytics คืออะไร?

 • การคัดเลือกและประยุกต์ใช้ HR Tech ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

Learning Organization Development 

 • หลักการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

 • หลักการจัดการการเรียนรู้ในองค์กร (Organizational Learning Development)

สถานที่เรียน

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร

NEO_Employee 2.jpg

หลักสูตรการสร้างคนสร้างองค์กรแห่งอนาคต

Organization Design for Future Workforce

White Logo-01.png