หลักสูตรระยะสั้น

การสร้างคนสร้างองค์กรแห่งอนาคต

Organization Design for Future Workforce

สมัครเรียน

เหมาะสำหรับ:

 • ผู้บริหารและผู้ประกอบการ ที่ต้องการเรียนรู้หลักการสร้างคน
  และสร้างองค์กรให้เหมาะกับการทำงานในยุคใหม่
  และเตรียมพร้อมต่อ Future Workforce 

 • HR Manager & HR Executive ที่ต้องการเรียนรู้หลักการออกแบบองค์กร ออกแบบวัฒนธรรมองค์กร (Organization Design)
  และออกแบบภาพลักษณ์ขององค์กร (Employer Branding)
  เพื่อเข้าถึง คัดสรร และพัฒนา Talent Employee 

 • ผู้จัดการ หรือ ผู้นำในองค์กร
  ที่ต้องการเรียนรู้หลักการบริหารจัดการทีมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร:

69,000 บาท

จุดประสงค์ของหลักสูตร:

1. เพื่อให้ผู้เรียนออกแบบองค์กรได้ตรงตามเป้าหมายขององค์กรและตรงตามความต้องการของพนักงานยุคใหม่

2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ HR Tech ในการบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้สอน:

 • คณาจารย์จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   

เนื้อหาของหลักสูตร:

อนาคตของ
การทำงาน

Future of
Workforce

 • การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานจาก Gig Economy 

 • การตความต้องการและสิ่งที่พนักงานให้คุณค่า

 • บทบาทของ AI, Machine Learning และ Robot ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
  การจัดการทรัพยากรมนุษย์

หลักการออกแบบองค์กร
ที่ทุกคนอยากทำงานด้วย
 
Principle of
Organization
Design

 • หลักการออกแบบองค์กรสำหรับการทำงานยุคใหม่ (Modern Organization Design)

 • หลักการออกแบบวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture Design)

 • หลักการออกแบบภาพลักษณ์องค์กร (Employer Branding) 

 • หลักการออกแบบโครงสร้างองค์กร (Organization Structure Design)

หลักการสร้าง
หัวหน้าที่พนักงาน

อยากทำงานด้วย
Leader
Development 

 

 • หลักการสร้างผู้นำในองค์กร (Leader Development) 

 • หลักการสร้างความเชื่อมั่นของพนักงานต่อผู้นำองค์กร
  (Trust Development & Management)

 • หลักการพัฒนาภาพลักษณ์และบุคลิกภาพของผู้นำในองค์กร
  (Personality Development for Leader)

ต่างวัยแต่ลงตัว:
หลักการบริหารคนต่างวัย

Generation Gap Management for Workforce

 • ความแตกต่างของความต้องการจากการทำงาน
  และสไตล์การทำงานของพนักงานแต่ละ Generation 

 • หลักการบริหารและจัดการความแตกต่างระหว่างวัยของบุคลากรในองค์กร

 • หลักการสร้าง Teamwork สำหรับพนักงานต่างวัย

พนักงานหมดไฟ
ต้องทำอย่างไร?:
หลักการทางจิตวิทยา
พื้นฐานในการบริหารคน 


Organizational
Well-Being & Motivation Management 

 • หลักการบริหารสุขภาวะขององค์กร (Well-Being Management)

 • หลักการบริหาร Workload และ Burn-Out ของพนักงาน 

 • หลักสร้างแรงบันดาลใจและเป้าหมายในการทำงาน
  (Meaningful Work Purpose Development)

 • หลักการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
  (Industrial-Organizational Psychology)

หลักการสร้างคนเก่ง
ที่ทำงานได้กับทุกคนในองค์กร 

Talent Development &
Management

 • หลักการสร้างและพัฒนาคนเก่งในองค์กร (Talent Development)

 • หลักการบริหารคนเก่งในองค์กร (Talent Management)

 • หลักการคัดสรรคนเก่งสำหรับองค์กร (Talent Acquisition)

HR ในยุค 4.0:
การใช้เทคโนโลยีในการ
บริหารทรัพยากรบุคคล

HR Tech &

HR Analytics 

 • HR Tech & HR Analytics คืออะไร?

 • การคัดเลือกและประยุกต์ใช้ HR Tech ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการสร้างองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

Learning Organization Development 

 • หลักการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

 • หลักการจัดการการเรียนรู้ในองค์กร (Organizational Learning Development)

สถานที่เรียน

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร

หลักสูตรการสร้างคนสร้างองค์กรแห่งอนาคต

Organization Design for Future Workforce

NEO ACADEMY 

BY COLLEGE OF MANAGEMENT 

MAHIDOL UNIVERSITY

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400


Contact
Phone: 092-916-4265
Email: sales@neobycmmu.com
Line: @neobycmmu (have @ at the front)

 

 • Facebook
Blockdit.png
 • YouTube