NEO Interactive Online

เกี่ยวกับหลักสูตร Mini MBA

หลักสูตร Mini MBA เป็นหลักสูตรที่รวบรวมองค์ความรู้สำคัญในการบริหารธุรกิจ
 สอนโดยคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ เรียนรู้ผ่านการบรรยายร่วมกับเวิร์กชอปในชั้นเรียน

อัพเดตความรู้ที่ทันสมัยในระยะเวลาที่กระชับ พร้อมนำไปใช้งานได้จริง

NEO Interactive Online

หลักสูตรการบริหารการตลาดดิจิทัล

เรียนรู้หลักการตลาดยุคใหม่
พร้อมสร้างแผนการตลาดดิจิทัล Digital Marketing Canvas
สำหรับองค์กรของคุณ

NEO Interactive Online

หลักสูตรการบริหารแบรนด์ดิจิทัล

สร้างตัวตนและคุณค่าของแบรนด์
ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สัมผัสประสบการณ์อย่างไร้รอยต่อ
ในโลกดิจิทัลและออฟไลน์

NEO Interactive Online

หลักสูตรการบริหารนวัตกรรม
โซ่อุปทานและโลจิสติกส์

ทรานส์ฟอร์มโซ่อุปทานและ
เรียนรู้การบริหารจัดการโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล ลดค่าใช้จ่าย 

และเพิ่มมูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยี

NEO Interactive Online

หลักสูตรการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล

 ปูพื้นฐานความเข้าใจแบบองค์รวม
ในเรื่อง Digital Transformation
พร้อมทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ดิจิทัล

เกี่ยวกับหลักสูตร Specialization Course

หลักสูตร Specialization Course เป็นหลักสูตรที่เน้นเจาะลึกความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

ทำการเรียนการสอนในระยะเวลาที่สั้นกระชับ เรียนรู้ทฤษฎีและเครื่องมือที่จำเป็น
ในการนำไปพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การริเริ่มธุรกิจ และสร้างผู้นำแห่งอนาคต

NEO Interactive Online

หลักสูตรเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ
การจัดการโครงการ

เรียนรู้หลักการสำคัญในการบริหารโครงการ ตั้งแต่การจัดการทรัพยากร ติดตามความคืบหน้า ประเมินผล และการจัดการความเสี่ยง

NEO Interactive Online

หลักสูตรเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ
การสร้างแผนธุรกิจและวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ทางการเงิน

เรียนรู้หลักการวางแผนธุรกิจ
พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินของธุรกิจ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 

NEO ACADEMY 

BY COLLEGE OF MANAGEMENT 

MAHIDOL UNIVERSITY

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400


Contact
Phone: 092-916-4265
Email: sales@neobycmmu.com
Line: @neobycmmu (have @ at the front)

 

  • Facebook
Blockdit.png
  • YouTube