หลักสูตรความร่วมมือระหว่าง NEO Academy และ LearnDI by AIS

หลักสูตรออนไลน์เตรียมพร้อมทักษะสู่ยุคดิจิทัล 
โดยความร่วมมือระหว่าง LearnDi by AIS Academy กับ Neo Academy
ภายใต้กำกับดูแลโดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU)

LEADERSHIP PATHWAY-01.png

เปิดรับสมัคร
หลักสูตรการพัฒนา
ผู้นำองค์กรแห่งอนาคต

เตรียมพร้อมทุกทักษะสำคัญ
สำหรับการก้าวเป็นผู้นำในโลกยุคดิจิทัล

DIGITAL TRANSFORMATION PATHWAY 1-01.png

เปิดรับสมัคร
หลักสูตรการทรานส์ฟอร์มธุรกิจ
สู่ดิจิทัลสำหรับผู้บริหารองค์กร

วางเส้นทางการปรับธุรกิจ

สู่โลกยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร

และผู้ประกอบการ