Longevity Cover-02.png

Executive Program 
หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน รุ่น 2 

EXECUTIVE PROGRAM
หลักสูตรการสร้างโอกาสทางธุรกิจในสังคมอายุยืน รุ่นที่ 2

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร 69,000 บาท

ขณะนี้หลักสูตรในรุ่นที่ 3 ยังไม่เปิดรับสมัคร หากท่านสนใจลงทะเบียนหลักสูตร
สามารถแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่ปุ่ม
"สนใจหลักสูตร" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเมื่อหลักสูตรเปิดรับสมัคร

สิ่งที่ผู้เรียนจะไ่ด้รับจากหลักสูตร 

Untitled-1-02.png

New Business