เกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้นนีโอ

NEO Short Course Certificate Program

NEO Academy เป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาคส่วน Corporate Training วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยเมื่อเรียนจบหลักสูตรและทำงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนครบถ้วน 
ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรสำหรับหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Program Certificate) จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

“โลกใหม่ โอกาสใหม่ การศึกษาใหม่”
เมื่อโลกเปลี่ยน โอกาสเปลี่ยนไป การศึกษาจึงต้องเปลี่ยนตามเช่นเดียวกัน
หลักสูตระยะสั้นนีโอ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถมอง
เห็นโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจใหม่ และช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์
โอกาสทางธุรกิจ ไปจนถึงทดลองปฏิบัติจริง
 

CONTACT US

Thanks for submitting!