เกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้นนีโอ

NEO Short Course Certificate Program

NEO Academy เป็นหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาคส่วน Corporate Training วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยเมื่อเรียนจบหลักสูตรและทำงานที่ได้รับมอบหมายในชั้นเรียนครบถ้วน 
ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรสำหรับหลักสูตรระยะสั้น (Short Course Program Certificate) จากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

“โลกใหม่ โอกาสใหม่ การศึกษาใหม่”
เมื่อโลกเปลี่ยน โอกาสเปลี่ยนไป การศึกษาจึงต้องเปลี่ยนตามเช่นเดียวกัน
หลักสูตระยะสั้นนีโอ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถมอง
เห็นโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจใหม่ และช่วยให้ผู้เรียนวิเคราะห์
โอกาสทางธุรกิจ ไปจนถึงทดลองปฏิบัติจริง

โดยในปัจจุบัน หลักสูตรนีโอได้ทำการออกแบบหลักสูตรสำหรับการ
เกิดขึ้นของ 3 เศรษฐกิจใหม่ คือ 

 

1) Longevity Economy: เศรษฐกิจสังคมอายุยืน
2) Digital Economy: เศรษฐกิจดิจิทัล
3) Gig Economy: เศรษฐกิจงานไม่ประจำ

ทุกความเปลี่ยนแปลง นำพามาซึ่งโอกาสใหม่เสมอ
ขึ้นอยู่กับว่าคุณสามารถมองเห็นโอกาสนั้นหรือไม่

 

เกี่ยวกับการฝึกอบรมเฉพาะสำหรับองค์กร
โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

Customized Corporate Training

ภาคส่วน Corporate Training ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการฝึกอบรมและออกแบบการอบรมเฉพาะวัตถุประสงค์ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม

 

โดยรูปแบบการอบรมมีลักษณะที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนและคัดเลือกรูปแบบการอบรมที่ตรงกับเป้าหมายขององค์กรมากที่สุด

 

สำหรับ Customized Corporate Training โดยวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

CONTACT US

Thanks for submitting!